Podatki – zmiany 2019-2020

157

.

 

Niniejszy wpis stanowi przegląd wybranych zmian obejmujących podatki w latach 2019-2020, które naszym zdaniem będą istotnie oddziaływały na środowisko biznesowe.Zmiany dotyczą niemal każdego rodzaju podatku dlatego warto się im przyjrzeć.

Sierpień 2019: Młodzi zwolnieni z PIT

Jak szacuje resort finansów, prawie 2 mln podatników w ogóle nie zapłaci podatku. Chodzi o podatników, którzy nie ukończyli 26 lat i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Młodzi przedsiębiorcy prowadzący własny biznes nie mogą liczyć na zwolnienie. Przychody
do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, są zwolnione z podatku. Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana jest zgodnie ze skalą podatkową. Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa, miesięczny zysk dla młodych to od 133 zł do 564 zł. Rocznie zaoszczędzą maksymalnie 6768 zł. Zwolnienie z PIT dotyczy dochodów osiągniętych od 1 sierpnia bieżącego roku. W związku z datą wejścia w życie nowych przepisów, limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi w 2019 roku wyjątkowo wynosi 35.636,67 zł.

Młodzi podatnicy odczują proponowaną przez rząd ulgę dopiero w 2020 roku. Od sierpnia do końca grudnia pracodawca jak dotychczas odprowadzi zaliczkę na PIT z ich wynagrodzenia, która „zwróci się” w kwietniu 2020 roku przy rozliczeniu PIT za 2019 rok.

Wrzesień 2019: Biała lista podatników VAT

Od 1 września wystartowała biała lista podatników VAT, która z założenia ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego partnera w biznesie i zmniejszyć ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe. Biała lista podatników to połączenie już istniejących wykazów vatowców. Chodzi o tzw. czarną listę, czyli m.in. tych podatników, którzy zostali wykreśleni z listy vatowców. Są tam te dane firm, wobec których status podatnika VAT został przywrócony. Jak również informacje o czynnych i zwolnionych podatnikach podatku od towarów i usług.

Na czym polega zmiana? Do 1 września 2019 r. podatnik mógł na własną rękę sprawdzić status partnera biznesowego jedynie na bieżący moment, a nie np. w chwili wystawienia faktury. Nowa lista umożliwi sprawdzenie czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień – maksymalnie do 5 lat wstecz. Wykaz zawierał będzie także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Co istotne, przelew na rachunek inny niż wskazany na liście, spowoduje, że nie zaliczymy wydatków do kosztów podatkowych (dotyczy płatności za dany towar lub usługę powyżej 15.000 zł). Ponadto podatnik, który przelał pieniądze na rachunek, którego nie sprawdził, odpowie solidarnie z kontrahentem, jeśli ten okaże się oszustem.

Nowe sankcje obowiązywać zaczną dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Październik 2019: Wielka obniżka PIT z 18% do 17%

Na tej zmianie skorzystać ma aż 25 milionów podatników. Chodzi o obniżenie PIT z 18 do 17 proc., od października 2019 roku. Z obniżki podatku skorzystają ci, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową. Czyli pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, a także przedsiębiorcy. Liniowcy czy ryczałtowcy siłą rzeczy nie skorzystają ze zwolnienia. Obniżka podatku dotyczy tylko tych przychodów, które nie przekraczają kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu podatkowego. Oznacza to, że od zarobków nieprzekraczających 85 528 zł zapłacimy 17 proc. PIT, a od nadwyżki powyżej tej kwoty zapłacimy jak zwykle 32 proc. podatku.

Ile można na tym zyskać? Należy przede wszystkim pamiętać, że obniżka PIT, podobnie jak zwolnienie młodych z podatku, nie zwalnia z obowiązku płacenia składek na ZUS. Osoba zarabiająca najniższą krajową 2250 złotych brutto na obniżce PIT w skali roku zaoszczędzi 472 złote. Osoba o przeciętnym dochodzie równym 4765 zł odłoży rocznie nieco więcej – 732 złote. Pamiętajmy, że degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł) pozostanie taka sama. Obniżono jednak zostanie kwotę zmniejszająca podatek z 1440 zł do 1360 zł w 2020 roku.

Październik 2019: Koszty uzyskania przychodu w górę.

Ustawa wprowadzająca obniżkę PIT jednocześnie zwiększa koszty uzyskania przychodu. Na korzyść podatnika zadziała nie tylko obniżka stawki podatkowej z 18 do 17 proc. PIT, ale również ponad dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Co to oznacza? Odciążenie dla przedsiębiorców. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł. Natomiast dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r. Osoba „miejscowa” (czyli niedojeżdżająca do zakładu pracy w innej miejscowości) pracująca na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie. Zamiast dotychczasowych 1.335 zł. Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł.

Również osoby zatrudnione na więcej niż jednym etacie mogą liczyć na wyższe koszty:
• dla niedojeżdżających wieloetatowców 4.500 zł rocznie zamiast 2.002,05 zł,
• dla pracowników zamiejscowych 5.400 zł zamiast 2.502,56 zł.
Tym samym zmienią się koszty miesięczne liczone jako 1/12 z rocznych kosztów uzyskania
przychodów ze stosunku pracy:
• z 111,25 zł na 250 zł dla pracownika miejscowego na jednym etacie,
• z 139,06 zł na 300 zł dla pracownika dojeżdżającego.

Listopad 2019: obowiązkowy split payment

Podział płatności to nie nowość. Mechanizm split payment znamy już przynajmniej od lipca 2018 roku. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonuje się w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest odprowadzana przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Do tej pory jednak taki sposób transakcji nie był obowiązkowy.

Od listopada 2019 roku split payment będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż. Ustawodawca za takie uznał m.in. branżę elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową czy złomową. Sprzedawca objęty obowiązkowym podziałem płatności nie będzie mógł wykluczyć tej metody płatności w umowie z nabywcą. Wyjątkiem będą płatności poniżej 15 tys. zł. Jeśli strony nie dostosują się do nowych przepisów, zarówno nabywca, jak i sprzedawca zapłaci karę – 30 proc. sankcji VAT.

Obowiązkowy split payment to również zmiany w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik nabędzie towar lub usługę, której wartość będzie musiał uregulować, stosując mechanizm podzielonej płatności, ale tego nie zrobi, nie będzie mógł ująć wydatku w kosztach firmowych. Jeżeli natomiast wydatek zostanie ujęty w kosztach podatkowych na podstawie faktury zakupu, a zapłata zostanie dokonana w kolejnym okresie rozliczeniowym na pośrednictwem tradycyjnego przelewu, a nie tzw. komunikatu przelewu, to konieczne będzie skorygowanie kosztów w okresie dokonania płatności.
Wprowadzenie obowiązkowego split payment zastąpi stosowany dotychczas w ww. branżach mechanizm odwrotnego obciążenia. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 106e ust. 1 pkt 18 znowelizowanej ustawy podatnik, który dokonuje transakcji wymienionej w załączniku 15 do ustawy, której wartość przekracza 15 000 zł, jest zobowiązany zamieścić na fakturze sprzedaży adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Podatnik, który dotychczas stosował adnotację „odwrotne obciążenie” np. przy usługach budowlanych, po wejściu w życie przepisów będzie zobowiązany ująć na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Styczeń 2020: Nie będzie faktury bez NIP na paragonie

Prezydent podpisał już nowelę, która przedefiniuje sposób wystawiania faktur. Wystawianie faktury na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego nie będzie już tak wygodne. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. W przeciwnym razie obydwie strony transakcji muszą liczyć się z karami w wysokości – nawet 100 proc. kwoty podatku należnego (a nabywca z brakiem możliwości odliczenia VAT z takiej faktury).

Styczeń 2020: Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem

Będą ułatwienia. Podatnicy zapłacą m.in. CIT, PIT i VAT za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku bankowego. Obecnie to urzędy skarbowe posiadają odrębne rachunki bankowe, na które podatnicy wpłacają należności. Wystarczy np. przeprowadzka firmy, by przedsiębiorca musiał rozliczać się ze skarbówką za pośrednictwem innego rachunku. Od 2020 roku ma być prościej. Jak przewidują znowelizowane przepisy nowej ordynacji, podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Kwiecień 2020: Nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji

Jednolity plik kontrolny nie jest obcy przedsiębiorcom. Okazał się na tyle skutecznym narzędziem kontaktu na linii przedsiębiorca – skarbówka, że ustawodawca doszedł do wniosku, że nie potrzebujemy już deklaracji VAT. W 2020 roku formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT. W nowej strukturze znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Tzw. cześć ewidencyjna ma odzwierciedlać historię dokonanych transakcji. Znajdą się tam daty zakupu i sprzedaży i przypisane do nich, odpowiednie stawki podatku. Tutaj także przedsiębiorcy uwzględnią dane partnerów biznesowych i numery faktur. Nowy plik JPK sprawi, że wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k nie będzie konieczne, podobnie jak przesłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Kwiecień 2020: Nowa matryca VAT

Wciąż trwają pracę nad uporządkowaniem stawek podatku VAT. Docelowo, nowa matryca ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2020 roku. Chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT. Efektem byłaby także zmiana samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów oraz możliwość potwierdzenia prawidłowości stosowanej stawki VAT w drodze tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Tradycyjne kasy fiskalne i papierowe paragony odchodzą do lamusa. 2020-2022

Podatnicy VAT korzystający z nich wkrótce będą musieli wymienić je na kasy fiskalne online. Dzięki tej zmianie zmniejszy się liczba kontroli i obowiązków dla firm. Docelowo wszystkie tradycyjne kasy z papierową rolką zostaną wymienione na kasy online. Dzięki nim Krajowa Administracja Skarbowa pozyska dane dotyczące każdej transakcji. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej muszą zakupić nowe kasy tylko do końca 2019 roku. Do końca czerwca 2020 roku nowe kasy muszą zakupić m.in. restauratorzy. Do końca 2020 roku wymiana kas obejmie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i dentystyczne. Ostatecznie, kasy „starego” typu znikną z rynku końcem 2022 roku.

Wrzesień 2019 – Z dniem 1 września 2019 roku ustawa o podatku VAT poszerza krąg podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Nowelizacja ustawy dodaje nowe podmioty, do których należą podatnicy dokonujący dostawy:
a) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
b) hurtowych i detalicznych części do:
– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU 45.4);
Dodatkowo podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie ściągania długów, w tym factoringu, także nie mogą skorzystać ze zwolnienia z art.113 ustawy o VAT.

Od 1 września ustawa o VAT formalnie potwierdza dominująca od dawna w praktyce i orzecznictwie interpretację pierwszego zasiedlenia nieruchomości

Pierwsze zasiedlenie nieruchomości rozumie się obecnie jako rozpoczęcie używania budynku, budowli lub ich części na potrzeby własne przez podatnika (zgodnie ze starym brzmieniem przepisu pierwsze zasiedlenie następowało dopiero po oddaniu budynku do używania w ramach czynności opodatkowanej VAT – np. najmu opodatkowanego VAT).

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.