WNT a VAT – korzystny dla polskich podatników wyrok TSUE

18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niezwykle istotny dla wielu podatników VAT w Polsce wyrok o sygn. C-895/19. Dotyczy on kwestii odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Daje on podatnikom możliwość odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek od zaległości podatkowych.

312

.

 

Jaką sprawę analizował TSUE?

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) analizował pytanie prejudycjalne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sprawa dotyczyła zgodności warunków skorzystania z możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa VAT”) z art. 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „dyrektywa VAT”).

Polska ustawa VAT przewiduje prawo odliczenia VAT naliczonego i należnego związanego z WNT. Jednakże, aby zrobić to w tym samym okresie rozliczeniowym, podatnik musi spełnić dwa poniższe warunki:

(1) w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytego towaru powstał obowiązek podatkowy, otrzyma fakturę dokumentującą WNT;
(2) w takim samym terminie musi dokonać korekty deklaracji podatkowej i wykazać kwotę VAT należnego z tytułu tego nabycia.

Po upływie przepisowych 3 miesięcy podatnik wciąż ma prawo skorygować deklarację. Ma na to 5 lat licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT. Jednakże, w takiej sytuacji VAT należny musi rozliczyć wstecz i zobowiązany jest do zapłaty odsetek od zaległości podatkowej. W konsekwencji, VAT naliczony można odliczyć dopiero w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Wyrok TSUE: art. 86 ustawy VAT niezgodny z dyrektywą unijną

W sentencji wyroku orzeczono, iż przepisy dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu takich przepisów krajowych jak art. 86 ustawy VAT. Zgodnie z dyrektywą VAT, prawo do odliczenia podlega wykonaniu co do zasady z chwilą gdy podatek stał się wymagalny. Stosowanie uregulowania z art. 86 ustawy VAT opóźnia, z uwagi na samo naruszenie warunku formalnego, wykonanie prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Tym samym czasowo obarcza ono podatnika ciężarem VAT i zaprzecza zasadzie neutralności podatkowej dla nabywcy przy WNT.

Co oznacza orzeczenie TSUE dla podatników? Kto i co musi zrobić, aby odzyskać nienależnie zapłacone odsetki?

Wyrok TSUE daje możliwość odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w związku z przekroczeniem przez podatnika VAT trzymiesięcznego terminu na dokonanie korekty deklaracji. Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy doszło do wykazania VAT należnego i naliczonego dotyczących tego samego WNT w różnych okresach rozliczeniowych. Wyrok dotyczy wprost WNT, ale wielu doradców podatkowych podkreśla, że będzie go można stosować do odzyskania odsetek powstałych np. w związku z wewnątrzwspólnotowym importem usług. Wszystko to z uwagi na analogicznych charakter przepisów dotyczących rozliczania tych transakcji.

W celu odzyskania nienależnych odsetek podatnik będzie musiał skorygować deklarację podatkową / JPK. Dotyczy to tych dokumentów, w których został wykazany VAT należny w związku z WNT. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie powstania nadpłaty do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego (na mocy art. 72 Ordynacji podatkowej).

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy