Spółka jawna – nowy podatnik CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest podstawowym bezpośrednim podatkiem obciążającym dochody uzyskiwane przez osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo – akcyjne. Od 1 stycznia 2021 roku do grona podatników CIT dołączyły spółki jawne. Z czym wiąże się ta zmiana?

385

 

Podatnikami CIT są spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli ich wspólnikami są poza osobami fizycznymi również osoby prawne. W konsekwencji spółki jawne mogą być opodatkowane zarówno na poziomie spółki jak i jej wspólników. Spółka może uzyskać zwolnienie z CIT, jeżeli ujawni organowi podatkowemu w odpowiednim terminie dane podmiotów mających prawo do udziału w jej zysku.

Jak złożyć informację?

Informacja jest składana na formularzu CIT-15J z załącznikami CIT/JW do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. W formularzu spółka wskazuje:

1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania/adres siedziby, NIP oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

– wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

– podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2) nazwę, adres oraz NIP podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Zgodnie z powyższym spółka zgłasza dane wszystkich podatników osiągających zyski w sposób bezpośredni lub niebezpośredni. Dane te wpisywane są w załączniku CIT/JW. Liczba załączników odpowiada liczbie wszystkich podmiotów czerpiących zysk ze spółki. W załączniku CIT/JW, w sekcji C wpisujemy dane podatnika, który ma prawo do zysku w spółce jawnej poprzez inny podmiot niebędący podatnikiem CIT (np. spółkę komandytową). Jeżeli takich podmiotów jest więcej, wypełniamy w załączniku również sekcję D. Powyższej dyspozycji zarzucono, że w przypadku wspólników – organów prawnych, które zostały założone w odrębnej niż polska jurysdykcji, może zaistnieć problem z uzyskaniem właściwych danych. Nie we wszystkich bowiem krajach przedmiotowe dane są jawne.

Pierwszą informację spółka zobowiązana była złożyć do dnia 1 lutego 2021 r. (ustawowy termin „31 stycznia 2021 roku” przypadał w niedzielę) według stanu na dzień:

– 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ponadto, jeżeli przed złożeniem informacji nastąpiła zmiana w składzie podatników, pierwsza aktualizacja informacji powinna zostać złożona w terminie do dnia 1 lutego 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później.

Należy pamiętać, że spółka jawna w przypadku wystąpienia zmian w składzie podatników zobowiązana jest do zmiany danych w złożonej informacji w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Brak aktualizacji informacji również spowoduje, że spółka jawna zyska status podatnika CIT.

Spółki jawne rozpoczynające działalność po 31 stycznia 2021 r., powinny złożyć informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego. Jest to o tyle problematyczne, że spółki osobowe rozpoczynają działalność z dniem ich rejestracji w KRS. Polskie prawo nie przewiduje funkcjonowania spółki jawnej „w organizacji”, w związku z tym, przed wpisem do rejestru nie istnieje podmiot uprawniony do złożenia informacji w organie podatkowym. Ministerstwo Finansów w najnowszym stanowisku proponuje złożenie informacji CIT-15J pomiędzy dniem rejestracji spółki a wniesieniem wkładów i otwarciem ksiąg rachunkowych. Argumentując, że zgodnie z ustawą o rachunkowości dniem rozpoczęcia działalności (a zatem również dniem otwarcia ksiąg rachunkowych) jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Spółki w trakcie przekształcenia

W ostatnich miesiącach wiele spółek komandytowych rozpoczęło proces przekształcania w spółki jawne. Jak wskazano wyżej – jeżeli spółka jawna powstała przed 31 stycznia 2021 r. – powinna wypełnić obowiązek informacyjny. Natomiast przekształcona spółka, która rozpoczyna działalność po 31 stycznia 2021 r. może kontynuować dotychczasowy rok obrotowy. Status podatnika CIT uzyska ona w kolejnym roku obrotowym, po roku, w którym została przekształcona.

Spółka jako podatnik CIT

W przypadku niezłożenia informacji na wskazanych zasadach, spółka jawna odpowiednio z dniem 1 lutego 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników uzyska status podatnika CIT. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki trwa od dnia, w którym uzyskała ten status, do końca przyjętego przez nią roku obrotowego. Spółka przed uzyskaniem tego statusu powinna dopełnić obowiązków zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień uzyskania statusu podatnika CIT oraz wydzielenia w kapitale podstawowym zysków wypracowanych w okresie, w którym nie była podatnikiem, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników. Spółka utrzyma ten status do dnia likwidacji lub wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców.

Obecna podstawowa stawka podatku CIT to stawka 19% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Jeżeli przychody spółki ze sprzedaży brutto czyli z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług za poprzedni rok obrotowy, nie przekroczyły/nie przekroczą kwoty 2 000 000 euro spółka skorzysta z 9% stawki podatku CIT. Obniżoną stawkę mogą stosować wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika lub nowi podatnicy w pierwszym roku rozpoczęcia działalności, z zastrzeżeniami.

Pod koniec warto zasygnalizować jeszcze jedną zmianę, która ma wpływ na skuteczność składania informacji CIT-15J. Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa właściwość większości urzędów skarbowych w Polsce. I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje podatników o rocznym przychodzie/obrocie netto powyżej 50 mln euro. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują podatników o rocznym przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro do 50 mln euro. Zwykłe urzędy skarbowe obsługują natomiast mniejsze podmioty. Złożenie informacji do niewłaściwego urzędu może zostać przez organ podatkowy potraktowane jako niewypełnienie obowiązku informacyjnego. Warto zatem, przed sporządzeniem dokumentów, sprawdzić czy właściwość urzędu skarbowego dla spółki nie uległa zmianie.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.