Skuteczny branding a znak towarowy

Podstawą sukcesu w biznesie jest dobry produkt oznaczony rozpoznawalną marką. Już od pierwszego dnia prowadzenia działalności, przedsiębiorca, w sposób celowy lub nie, kształtuje rozpoznawalność i opinie o swoich produktach. Profesjonalny branding, często powierzany wyspecjalizowanym agencjom ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Znak towarowy to element marki o kluczowym znaczeniu. Ochrona znaku towarowego podlega regułom ustalonym w przepisach prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych. Skuteczny branding wymaga zatem zarówno odpowiedniej strategii marketingowej jak i prawnej.

311

.

 

Oferta produktowa

Pierwszym etapem budowania marki jest określenie zbioru oferowanych produktów. Jest to działanie niezbędne aby ustalić odpowiednią politykę promocyjną oraz skuteczną strategię ochrony prawnej znaku towarowego. Do grupy promowanych produktów przedsiębiorca powinien zaliczyć te które oferuje lub zamierza oferować w najbliższej przyszłość oraz dalszej perspektywie (np. 5 lat). Warto obrać przy tym racjonalne podejście. Nadmierne rozbudowanie zbioru spowoduje niepotrzebne koszty, a zbyt wąskie – ryzyko utraty możliwości uzyskania ochrony dla pominiętych produktów. Tak ustalony zbiór produktów należy skategoryzować wg klasyfikacji nicejskiej. Koszty uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy będą zależeć od liczby klas. Ogólnodostępnymi narzędziami służącym do ustalenia kategorii towarów i usług wg klasyfikacji nicejskiej są TMclass oraz DesignClass. Serwisy te dostarcza EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Warto w tym zakresie posłużyć się także ogólnodostępnymi informacjami na temat znaków towarowych zarejestrowanych przez podmioty konkurencyjne. Informacje te znajdziemy w bazach danych udostępnianych online przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym EUIPO).

Rynki zbytu

Po ustaleniu oferty produktowej należy określić interesujące nas rynki zbytu. Najlepszym sposobem będzie stworzenie wykazu państw w których produkty mają być wprowadzone do obrotu. Na tym etapie określimy czy potrzebujemy ochrony krajowej (np. terytorium Polski), regionalnej (np. ograniczonej do EOG), czy międzynarodowej (w kilku państwach z różnych regionów świata). W tym przypadku, podobnie jak przy określeniu oferty produktowej, warto zachować rozsądne podejście. Im większa liczba państw z różnych regionów świata, tym większe koszty i czas potrzebny na uzyskanie praw ochronnych na znak towarowy.

Koszty

Zgodnie z powyższym informacjami, koszt uzyskania ochrony na znak towarowy zależy od dwóch czynników. Liczby klas towarów i usług oraz zakresu terytorialnego ochrony.

Znak towarowy krajowy

Koszt uzyskania ochrony krajowej to ok. 920 zł za jedną klasę towarów i usług. Na koszt ten składa się opłata od wniosku (450 zł), opłata za publikację o udzieleniu prawa ochronnego (90 zł) oraz opłata okresowa (400 zł). Uzyskanie ochrony dla każdej kolejnej klasy to koszt 520 zł (120 zł od wniosku i 400 zł opłaty okresowej od każdej klasy). W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną zaoszczędzimy 70 zł w przypadku jednej klasy towarów i usług oraz 20 zł za każdą kolejną.

Wspólnotowy znak towarowy

Uzyskanie ochrony na znak towarowy na terenie EOG będzie wiązać się z opłatą w wysokości 850 euro za jedną klasę, 900 euro za dwie oraz 1050 euro za trzy klasy produktów. Każda kolejna klasa towarów i usług będzie wymagać poniesienia dodatkowego kosztu w wysokości 150 euro. Koszt ten zwiększy się, jeśli wniosek przesyłany zostanie w formie tradycyjnej korespondencji. W tym wypadku opłaty wyniosą odpowiednio 1000 euro (jedna klasa), 1050 euro (dwie klasy), 1100 euro (trzy klasy) oraz 150 euro za każdą kolejną klasę produktów lub usług.

Międzynarodowy znak towarowy

Obliczenie opłaty komplikuje się w przypadku poszukiwania ochrony międzynarodowej. Na mocy Porozumienia i Protokołu Madryckiego 122 państw uczestniczy we wspólnym systemie ochrony znaków towarowych. Dzięki temu, na podstawie jednego zgłoszenia możemy zarejestrować znak towarowy w dowolnie wybranej przez nas liczbie państw należących do Związku Madryckiego. Do Związku Madryckiego należą również organizacje regionalne takie jak np. Unia Europejska czy Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej.

Rejestracja międzynarodowa jest możliwa jeśli znak towarowy korzysta z ochrony krajowej w państwie członkowskim Związku Madryckiego. Zatem w pierwszej kolejności poniesiemy koszty uzyskania ochrony krajowej. Następnie, w procedurze rejestracji międzynarodowej Urząd Patentowy pobiera opłatę w wysokości 600 zł.

Niezależnie od powyższego, WIPO pobiera za rejestrację międzynarodowego znaku towarowego opłaty podstawową, uzupełniającą oraz dodatkową. Opłata podstawowa to 653 CHF za zgłoszenie znaku czarnobiałego albo 903 CHF za rejestrację znaku towarowego kolorowego. Uzupełniająca wynosi 100 CHF za każdą zgłoszoną klasę towarów i usług powyżej trzeciej. Natomiast opłata dodatkowa, związana z z liczbą państw na terytorium których poszukiwać będziemy ochrony, wynosi 100 CHF za każde kolejne wskazane we wniosku państwo.

Należy jednak pamiętać, iż państwa, które przystąpiły do Związku Madryckiego na podstawie Protokołu mogą zastąpić opłatę uzupełniającą i dodatkową opłatą indywidualną. Nie może ona przekraczać wysokości opłaty za udzielenie ochrony krajowej na okres 10 lat.

Obliczenie opłaty może okazać się trudnym zadaniem. Z pomocą przychodzi kalkulator udostępniony przez WIPO na jej stronie internetowej.

Research

Po ustaleniu powyżej wskazanych danych, należy dokonać rozpoznania dostępności interesującego nas znaku towarowego. Pominięcie tego kroku naraża Wnioskodawcę na poniesienie niepotrzebnych wydatków oraz stratę czasu. Pamiętać należy, iż nie uzyskamy ochrony na znak towarowy który jest podobny do wcześniej zgłoszonego lub powszechnie znanego i wykorzystywanego znaku towarowego. Nie uzyskamy również ochrony na zarejestrowane wcześniej oznaczenie geograficzne.

Poszukiwanie podobnych lub identycznych znaków towarów jest obecnie znacznie ułatwione. Poszczególne urzędy ds. własności intelektualnej udostępniają online bazy danych zawierające informacje zarówno o zgłoszonych, jak i już zarejestrowanych znakach towarowych. Ponadto dostępne są narzędzia o zasięgu regionalnym oraz międzynarodowym. EUIPO udostępnienia eSearch Plus – narzędzie dedykowane do poszukiwania europejskich znaków towarów. EUIPO utrzymuje również serwery na których gromadzone są dane z urzędów ds. własności intelektualnej państw członkowskich Związku Madryckiego. Dostęp do tych danych posiada każdy internauta za pośrednictwem serwisów TMview oraz DesignView.

W serwisach tych można dokonywać poszukiwań m.in po nazwie, wg klas klasyfikacji nicejskiej, obszarze ochrony czy uprawnionym ze znaku towarowego. Nową funkcjonalnością jest możliwość poszukiwania znaków identycznych lub podobnych do znaków zgłoszonych (zarejestrowanych) na podstawie porównania plików graficznych (dane z wybranych państw). Od 24.03.2020 r. ta ostatnia funkcjonalność jest dostępna także w zakresie danych udostępnianych przez Urząd Patentowy RP.

Zgłoszenie znaku towarowego

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać zarówno osobiście jak i poprzez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego, adwokata czy rzecznika patentowego. Zgłoszenia można dokonać w formie tradycyjnej oraz online. Wniosek o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego składa się do WIPO za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP na specjalnym formularzu MM2.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy