Pułapki w umowie o subwencję finansową PFR

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju na dzień 20 maja 2020 r. już ponad 150 tysięcy przedsiębiorców skorzystało z pomocy oferowanej przez fundusz w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W większości zawierając z Funduszem stosowne umowy, zwane umowami o subwencję. W niniejszym artykule zwracamy uwagę na dwa potencjalne zagrożenia związane z niniejszymi umowami. Łatwo je przeoczyć, a mogą skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej subwencji w całości.

3584

 

Zawierając umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju, przedsiębiorca podejmuje szereg zobowiązań. Część z nich jest obwarowana poważnymi sankcjami.

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o subwencję, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Wskazany termin stanowi jedno z poważnych zagrożeń, ponieważ nie przewidziano procedury jego przywrócenia. Skutkiem niedochowania terminu jest bezwzględny obowiązek zwrotu otrzymanej subwencji w całości. Powyższa sankcja znajdzie zastosowanie niezależnie od spełniania innych warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Jak potwierdzić umowę?

Dokumentami potwierdzającymi umocowanie do zawarcia umowy subwencji z funduszem mogą być pełnomocnictwo, informacja z rejestru przedsiębiorców KRS lub wyciąg z CEIDG. Stosowny wzór pełnomocnictwa został określony w załączniku nr 2 regulaminu subwencji. Przedsiębiorca jest również uprawniony do złożenia stosownego oświadczenia. W ten sposób potwierdza zawarcie umowy przez osobę go reprezentującą. Zgodnie z postanowieniami umów banki zamieszczą do 30 listopada 2020 r. informacje o formie i sposobie przekazania ww. dokumentacji. Informacje zostaną zawarte w komunikacie w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej banku.

Oświadczenie o rozliczeniu subwencji

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również przedłożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Również w tym przypadku umowa subwencji wyznacza ścisły termin w jakim należy złożyć to oświadczenie (§ 3 ust. 4). Jest to 10 dni roboczych liczonych od upływu 12 miesiąca od dnia wypłacenia przedsiębiorcy subwencji. Następstwem przeoczenia tego terminu jest obowiązek zwrotu subwencji w całości. Nie ma znaczenia czy przedsiębiorca spełnił inne warunki przewidziane przez regulamin oraz umowę subwencji określające możliwość jedynie częściowego zwrotu. Dlatego bardzo istotne jest aby już dzisiaj określić ww. termin i ściśle go monitorować.

Zabezpieczanie Funduszu, obowiązki dla Beneficjenta

Przedstawione w poprzednich akapitach rozwiązania stanowią istotne zagrożenia dla przedsiębiorcy chcącego skorzystać z umorzenia części kwoty subwencji. Warto zatem o nich pamiętać i w żadnym przypadku nie przekroczyć terminów określonych w umowie. Nie ma bowiem jasnych podstaw prawnych do ich przywrócenia. Ponadto sankcja w postaci powstania obowiązku zwrotu całej kwoty subwencji ma charakter automatyczny. Oznacza to, że powstaje z mocy umowy bez możliwości naprawienia przez przedsiębiorcę skutków uchybienia terminu.

Zapraszamy do pobrania drugiej części naszego praktycznego przewodnika po „Tarczy Antykryzysowej 2.0” dostępnego tutaj.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.