TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.3)

W ramach Tarczy Antykryzysowej ustawodawca przygotował szereg rozwiązań mających na celu pomoc przedsiębiorcom, których działalność została dotknięta negatywnymi skutkami epidemii SARS-COV-2. Niestety zarówno objętość aktów prawnych je wprowadzających, ich ciągłe zmiany, jak i mylące doniesienia prasowe, spowodowały szeroką dezinformację w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na część pytań, które otrzymaliśmy różnymi kanałami komunikacji od przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na więcej pytań postaramy się odpowiedzieć w kolejnych artykułach.

806

 

Chcę skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do kogo mam się zwrócić? Jakie druki powinienem wypełnić?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje możliwość uzyskania dofinansowanie do pensji pracowników w ramach dwóch alternatywnych i dedykowanych do tego celu form pomocy.

Świadczenie na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Aby skorzystać ze świadczeń na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub we właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wojewódzkim urzędzie pracy. Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca musi zawrzeć porozumienie ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników. Porozumienie dotyczy redukcji czasu pracy oraz obniżenia wynagrodzeń. Porozumienie przedsiębiorca załącza do wniosku oraz przekazuje do okręgowego inspektowa praca. Wzór wniosku oraz załączników do wniosku można znaleźć na tej rządowej stronie.

Dofinansowanie części kosztów zatrudnienia z PUP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów zatrudnienia z PUP. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca może go złożyć w formie papierowej lub za pomocą formularza na portalu praca.gov.pl. Wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na tej stronie rządowej.

Złożyłam wniosek o świadczenie postojowe. Czy mogę się ubiegać dodatkowo o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia z PUP?

Tarcza Antykryzysowa nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów zatrudnienia oraz ze świadczenia postojowego jednocześnie. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, może złożyć wniosek o pomoc w obu formach. Wnioski muszą być umotywowane negatywnymi skutkami ekonomicznymi jakie przedsiębiorca poniósł w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

Korzystam ze zwolnienia z obowiązku z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Czy w ramach Tarczy Antykryzysowej mogę skorzystać z dofinansowania kosztów działalności?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania i  ponosi, poza składkami na ubezpieczenia społeczne, inne koszty prowadzenia działalności, może skorzystać z dofinansowania.

Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zatrudniający pracowników może także skorzystać z dopłat do pensji. W tym zakresie wnioskuje o wypłatę dofinansowania w części nieobejmującej składek ZUS.

Zalegam z płatnością składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mogę ubiegać się o świadczenia z Tarczy Antykryzysowej?

Ustawodawca uzależnił skorzystanie z niektórych z form pomocy od niezalegania z płatnością należności publicznoprawnych. Przedsiębiorca zalegający ze składkami na ubezpieczenia społeczne nie skorzysta z:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP
  • dofinansowania części kosztów zatrudnienia
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • możliwości modyfikowania na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej czasu odpoczynku pracowników, systemu czasu pracy oraz warunków pracy.

Przepisy regulujące kwestie pożyczki z PUP, świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS nie wprowadzają warunku niezalegania z płatnością należności publicznoprawnych.

ZUS opublikował 5 maja na portalu zus.pl informacje dla przedsiębiorców zalegających ze składkami. Z informacji zamieszczonych na portalu wynika, iż zwolnienie może zostać uzyskane pomimo zaległości.

Prowadzę wraz ze wspólnikiem przedszkole niepubliczne na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Zatrudniam pracowników. Przedszkole nie jest wpisane ani do CEIDG ani do KRS. Czy mogę skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Osoba prowadząca zarobkowo przedszkole jest przedsiębiorcą, nawet jeśli nie podlega wpisowi do CEIDG. Tarcza Antykryzysowa nie uzależnia możliwości skorzystania z pomocy od wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca prowadzący niepubliczne przedszkole może zatem korzystać z rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej w takim samym zakresie jak pozostali przedsiębiorcy. Na marginesie należy dodać, iż spółka kapitałowa prowadząca przedszkole podlega wpisowi do KRS. Spółki osobowe pozbawione są możliwości prowadzenia przedszkoli.

Zatrudniam dwóch uczniów. Złożyłem wniosek o zwolnienie z obowiązków opłacania składek ZUS przez trzy miesiące. W marcu osiągnąłem przychody powyżej 15.681,00 zł. Czy zgodnie z Tarczą 2.0. zostanę zwolniony z obowiązku opłacania składek?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, liczbę ubezpieczonych ustala się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi. Pozbawiło to możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS przedsiębiorców zatrudniających wyłącznie pracowników młodocianych, którzy osiągnęli przychód przekraczający 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Ustawodawca nie wprowadził przepisów intertemporalnych regulujących kwestie przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek przed zmianą przepisów. Co do zasady, w przypadku gdy przepisy zostaną zmienione przed wydaniem prawomocnej decyzji, orzekając stosuje się przepisy nowe. Zatem jeśli ZUS nie wydał w tej sprawie decyzji przed wejściem Tarczy 2.0., najprawdopodobniej odmówi w tym przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Zatrudniam pracowników (1-9). Korzystam ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Czy mogę skorzystać ze świadczenia postojowego?

Te formy pomocy nie wykluczają się. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do otrzymania świadczenia postojowego, może z niego skorzystać.

Podpisałem umowę o zlecenie po 1 lutego. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe za marzec?

Zleceniobiorcy, którzy zawarli umowę po 1 lutego, a przed 1 kwietnia 2020 r., mogą skorzystać ze świadczenia postojowego od momentu wejścia w życie tzw. Tarczy 2.0. Nowe przepisy weszły w życie w kwietniu. Jest to zatem pierwszy miesiąc, w którym możliwe było złożenie wniosku o świadczenie postojowe i wypłata świadczenia postojowego. W naszej ocenie, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów regulujących tarczę antykryzysową, osoby te nie mają możliwości uzyskania świadczenia postojowego za marzec.

Prowadzę działalność gospodarczą oraz pracuję na podstawie umowy o pracę. „Zamknęłam” działalność w związku z epidemią. Czy mogę w ramach Tarczy Antykryzysowej skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy?

Jeśli przedsiębiorca formalnie zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, nie może skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy. Jeśli jednak przedsiębiorca nie zakończył lub nie zawiesił działalności formalnie, a ponosi koszty działalności, może skorzystać z pożyczki z PUP.

Prowadzę działalność w formie spółki cywilnej. Nie zatrudniam pracowników. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje, po spełnieniu pewnych warunków, przedsiębiorcom oraz zleceniobiorcom. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą ani podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Przedsiębiorcami są jednak wspólnicy spółki cywilnej. Przedsiębiorca uczestniczący w spółce cywilnej spełniający odpowiednie warunki może otrzymać świadczenie postojowe.

Spółka cywilna zatrudnia pracownika. Czy może ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności z PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalność uzyskać może przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Jednoosobowymi przedsiębiorcami są jednak wspólnicy spółki cywilnej. Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności może złożyć wspólnik spółki cywilnej jeśli nie jest pracodawcą. Istnieje rozbieżność w poglądach co do tego czy pracodawcą pracownika jest spółka cywilna czy jej wspólnicy. W przypadku przyjęcia pierwszego poglądu wspólnik spółki cywilnej, która zatrudnia pracowników, może wnioskować o dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej. W przypadku przyjęcia stanowiska drugiego, takiej możliwości nie ma. Obecnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego zdaje się przeważać pogląd drugi. Biorąc pod uwagę wykładnie funkcjonalna i celowością przepisów Tarczy Antykryzysowej, należy przyjąć iż ani spółka cywilna, ani jej wspólnicy nie powinni uzyskać w tym przypadku dofinansowania.

Spółka cywilna nie zatrudnia pracowników. Czy może ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności z PUP.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności może złożyć każdy ze wspólników spółki cywilnej.

Prowadzę działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Czy mogę wnioskować o pożyczkę z Funduszu Pracy? Czy spółka cywilna może wnioskować o pożyczkę z Funduszu Pracy?

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, zatem nie jest uprawniona do uzyskania pożyczki z Funduszu Pracy. Przedsiębiorca działający w ramach spółki cywilnej może wnioskować o pożyczkę z Funduszu Pracy.

Spółka cywilna zatrudnia jednego pracownika? Z jakiej pomocy w ramach Tarczy Antykryzowej może skorzystać?

Spółka cywilna, jeśli występuje jako płatnik składek ZUS, może wystąpić o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Z pozostałych form pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Wspólnicy spółki cywilnej osiągnęli w ramach prowadzonej w formie spółki cywilnej przychody przekraczające 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. każdy. Czy spółka lub wspólnicy mogą skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy Antykryzysowej?

Spółka cywilna jako płatnik składek ZUS może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wspólnicy spółki cywilnej, których przychód przekroczył 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., mogą skorzystać z pozostałych środków pomocowych z wyłączeniem zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS. Jednak Tarcza 3.0., która czeka na podpis prezydenta, wprowadza w tym zakresie wyjątek. Jeśli dochód wspólnika spółki cywilnej opłacającego składki na ubezpieczenia społeczne samodzielnie i wyłącznie za siebie wyniósł w lutym nie więcej niż 7.000,00 zł, będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj.

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników (KRUS). Czy mogę skorzystać ze środków pomocowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej?

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, nawet jeśli rozpoczynając działalność gospodarczą zdecydował się kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników, może korzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy.

Zatrudniam 3 osoby, jednak wszystkie na ¼ etatu. Czy w świetle uregulowań tarczy antykryzysowych jestem samozatrudnionym? Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe lub pożyczkę?

Pojęcie „samozatrudniony” to termin używany potocznie. W kontekście tarczy antykryzysowej ma on obecnie znaczenie w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania części kosztów działalności.

Samozatrudniony jest płatnikiem wyłącznie własnych składek ZUS. Zatrudniając pracowników na niepełny etat pracodawca ma obowiązek zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych. Nie jest w tym kontekście samozatrudnionym. Zatem przedsiębiorca zatrudniający 3 pracowników na ¼ etatu może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów.

Również w kontekście dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zatrudniający pracowników w niepełnym wymiarze również nie może zostać uznany za samozatrudnionego. Tzw. ustawa COVID nie wprowadza bowiem wyjątku dla pracodawców, którzy nie zatrudniają pracowników na pełen etat. Przedsiębiorca taki nie będzie mógł skorzystać z dofinansowania części kosztów działalności.

Tarcza 2.0. nie uzależnia możliwości pozyskania świadczenia postojowego lub środków z pożyczki z Funduszu Pracy od tego czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Zatrudniałam w marcu przez 3 tygodnie pracownika. Czy przez to tracę dodatki jako samozatrudniony?

Zatrudnianie pracownika ma znaczenie przede wszystkim w kontekście uzyskania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności oraz zwolnienia ze składek ZUS.

Starosta podejmując decyzję co do udzielenia dofinansowania powinien wziąć pod uwagę stan faktyczny i prawny z momentu wydania decyzji. Przepisy w tym zakresie nie są precyzyjne, jednak należy przypuszczać, iż zatrudnienie pracownika przez 3 tygodnie w marcu nie powinno być przeszkodą dla pozyskania dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej.

Natomiast w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS jest to okres zbyt krótki, aby przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS na zasadach dotyczących przedsiębiorców – płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób. Jest w tym zakresie traktowany jako „samozatrudniony”.

Zastrzegamy, że powyższe odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, a dla prawidłowego ustalenia czy dany przedsiębiorca może, a jeśli tak to w jakim zakresie i w jaki sposób, skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, wymagane jest w każdym przypadku dokonanie szczegółowej analizy jego sytuacji prawnej.

Na pozostałe pytania odpowiedzieliśmy w poprzednich artykułach dostępnych tutaj i tutaj.

Jeśli pojawią się kolejne pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnych artykułach z cyklu TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Jednocześnie zapraszamy do pobrania drugiej części naszego praktycznego przewodnika po rozwiązaniach wprowadzonych w ramach pakietu ustaw nazywanego „Tarczą Antykryzysową 2.0”, dostępnego tutaj.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.