TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.2)

W ramach Tarczy Antykryzysowej ustawodawca przygotował szereg rozwiązań mających na celu pomoc przedsiębiorcom, których działalność została dotknięta negatywnymi skutkami epidemii SARS-COV-2. Niestety zarówno objętość aktów prawnych je wprowadzających, ich ciągłe zmiany, jak i mylące doniesienia prasowe, spowodowały szeroką dezinformację w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na część pytań, które otrzymaliśmy różnymi kanałami komunikacji od przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na więcej pytań postaramy się odpowiedzieć w kolejnych artykułach.

678

 

Nie zanotowałem spadku obrotów. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek na ubezpieczenie społeczne?

Ustawodawca nie uzależnił możliwości zwolnienie z obowiązku opłacania całości lub części składek na ubezpieczenie społeczne od spadku obrotów przedsiębiorcy. Także w przypadku pracodawców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 pracowników.

Zleceniodawca odmówił mi złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Czy mam możliwość skorzystania z rozwiązań przewidzianych w tarczach antykryzysowych?

Zleceniobiorcy mogą pod pewnymi warunkami skorzystać ze świadczenia postojowego. Warunkiem wypłaty świadczenia postojowego jest wystąpienie przestoju u zleceniodawcy lub zamawiającego. Wniosek o wypłatę świadczenie postojowego składa zleceniobiorca za pośrednictwem zleceniodawcy. Ustawa nie przewiduje szczególnego trybu postępowania, w przypadku, gdy zleceniodawca odmawia złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Jeśli jednak zleceniodawca bezprawnie odmawia przekazania wniosku do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami może wyrządzać szkodę zleceniobiorcy. Będzie tak jeśli zleceniodawca ograniczył zakres zlecenia i wynagrodzenie. W takim przypadku należy rozważyć czy zleceniodawca nie odpowiada odszkodowawczo. Aby zachować uprawnienie do ewentualnego odszkodowania należy złożyć wniosek do zleceniodawcy. Nawet jeśli przekazał on informację, iż wniosek taki nie zostanie przekazany do ZUS. Następnie należy wezwać wnioskodawcę do przekazania wniosku do ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami pod rygorem dochodzenia naprawienia wyrządzonej zaniechaniem szkody.

Zatrudniam sezonowo jednego pracownika. Czy mogę starać się o pożyczkę z Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Wraz z wprowadzeniem Tarczy 2.0., ustawodawca zniósł wymóg zatrudniania minimum jednego pracownika dla uzyskania z pożyczki z Funduszu Pracy. Także przedsiębiorca zatrudniający pracowników np. jedynie sezonowo może ubiegać się o pożyczkę z Funduszu Pracy.

Złożyłam wniosek o pożyczkę z Funduszu Pracy przed wejściem w życie Tarczy 2.0. Co będzie warunkiem umorzenia pożyczki?

Zgodnie z ustawą nowelizującą Tarczę Antykryzysową warunkiem umorzenia wszystkich pożyczek jest kontynuacja prowadzenia działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca nie musi utrzymać zatrudnienia. Dotyczy to także pożyczek udzielonych lub o które zawnioskowano przez wejściem w życie Tarczy 2.0.

Czy skorzystanie z pożyczki z Funduszu Pracy wyklucza możliwość otrzymania ponownie świadczenia postojowego?

Otrzymanie pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu prawa podatkowego. O ile zatem poza wypłatą pożyczki sytuacja przedsiębiorcy nie uległa polepszeniu, będzie on mógł skorzystać powtórnie ze świadczenia postojowego. Korzystając z różnych środków z tarczy antykryzowej należy przede wszystkim pamiętać o jednej zasadzie. Nie jest dopuszczalne korzystanie z różnych środków pomocowych na ten sam cel. Przedsiębiorca nie powinien przeznaczać pożyczki z Funduszu Pracy na koszty zatrudnienia, jeśli otrzymał inne dofinansowanie na ten cel.

Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej uprawniający do otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy? Czy prawdą jest, iż powinnienem prowadzić działalność gospodarczą minimum 14 miesięcy?

Z pożyczki z Funduszu Pracy może skorzystać przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Przedsiębiorca nie musi prowadzić działalność przez 14 miesięcy aby skorzystać z pożyczki.

Prowadzę działalność kantorową, która charakteryzuje się dużym obrotem. W jaki sposób rozumieć słowo „lub” w definicji terminu „mikroprzedsiębiorca” na potrzeby ustalenia możliwości korzystania z pożyczki z Funduszu Pracy?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który spełnia dwa warunki. Pierwszy dotyczy zatrudnienia. Mikroprzedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Drugi dotyczy obrotu rocznego lub sumy aktywów netto. Słowo „lub” wyraża w języku prawniczym alternatywę nierozłączną. W ramach drugiego warunku, wystarczy aby mikroprzedsiębiorcy dotyczyła jedna z wymienionych przesłanek. Zgodnie z pierwszą przesłanką, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych mikroprzedsiębiorcy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro. Zgodnie z drugą, suma aktywów bilansu sporządzonego przez mikroprzedsiębiorcę na koniec jednego z ostatnich lat obrotowych nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro. W związku z powyższym, przedsiębiorca prowadzący kantor, uzyskujący wysoki obrót może być mikroprzedsiębiorcą. Jest nim, jeśli w sprawozdaniu sporządzonym w jednym z dwóch ostatnich lat w bilansie wykazał sumę aktywów niższą niż 2 mln. zł.

W lutym moje przychody spadły o 45 % względem stycznia. W marcu moje przychody wzrosły o 2 % względem lutego. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe w marcu?

Przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie postojowe ZUS weźmie pod uwagę jedynie przychody z miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek oraz z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożył wniosek. Z tego powodu, w przypadku wystąpienia opisanego w pytaniu stanu faktycznego, skorzystanie ze świadczenia postojowego nie będzie możliwe. W tym przypadku należy rozważyć w szczególności możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności brany jest pod uwagę przychód z dwóch miesięcy po 31 stycznia 2020 r. oraz analogiczny okres w roku 2019.

W lutym osiągnąłem 20.000,00 zł przychodu, a w marcu jedynie 1.000,00 zł. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

Ograniczenie dotyczące wysokości przychodu w zakresie możliwości wypłaty świadczenia postojowego dotyczyło przychodu osiągniętego w miesiącu, w którym przedsiębiorca lub zleceniobiorca złożył wniosek o świadczenie postojowe. Przekroczenie limitu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie powinno mieć zatem wpływu na rozpatrzenie wniosku. Obecnie ograniczenie dotyczące wysokości przychodu w zakresie świadczenia postojowego nie obowiązuje.

Kwota przychodu netto, czy kwota przychodu brutto? Która ze wskazanych warunkuje skorzystanie ze środków pomocowych przewidziany w Tarczy Antykryzysowej (proszę o podanie źródła)?

Tarcza Antykryzysowa, uzależniając możliwość uzyskania pomocy od kwoty uzyskanych przychodów, posługuje się pojęciem przychodu osiągniętego z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zatem chodzi tutaj o przychód netto po odliczeniu naliczone podatku VAT.

Pobieram zasiłek macierzyński, czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

ZUS może przyznać świadczenie postojowe, jeśli wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest odrębnym i obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu, w naszej ocenie, pobieranie zasiłku macierzyńskiego wyklucza skorzystanie ze świadczenia postojowego.

Pobieram zasiłek chorobowy, czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

Zasiłek chorobowy nie stanowi przychodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to przychód z innych źródeł i nie uwzględnia się go przy obliczaniu przychodu na potrzeby wypłaty świadczenia postojowego. Pobieranie zasiłku chorobowego nie stanowi także podstawy do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zatem pobieranie zasiłku chorobowego nie wyklucza możliwości uzyskania świadczenia postojowego. Jednak należy mieć na uwadze, iż świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Jeśli przestój w prowadzeniu działalności był wynikiem wyłącznie choroby, świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać. Warto również pamiętać, iż świadczenie postojowe przysługuje, jeśli uprawniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa o świadczenie usług lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Pobieram zasiłek opiekuńczy, czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

Zasiłek opiekuńczy nie stanowi przychodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to przychód z innych źródeł i nie uwzględnia się go przy obliczaniu przychodu na potrzeby wypłaty świadczenia postojowego. Pobieranie zasiłku opiekuńczego nie stanowi także podstawy do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zatem pobieranie zasiłku opiekuńczego nie wyklucza możliwości uzyskania świadczenia postojowego. Jednak należy mieć na uwadze, iż świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Jeśli przestój w prowadzeniu działalności był wynikiem wyłącznie przerwy w prowadzeniu działalności na potrzeby świadczenia opieki, świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać. Warto również pamiętać, iż świadczenie postojowe przysługuje, jeśli uprawniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa o świadczenie usług lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Gdzie znajdę wzór oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie składanego w związku z wypłatą ponownie świadczenia postojowego?

ZUS opublikował w dniu 7 maja 2020 r. wniosek RSP-DK oraz RSP-CK. Pierwszy powinni złożyć przedsiębiorcy ubiegający się o świadczenie postojowe za kolejny okres. Drugi z wniosków dedykowany jest dla zleceniobiorców. Wnioski dostępne są na portalu ZUS PUE oraz na portalu zus.pl. Wniosek RSP-DK znajdziesz tutaj, a wniosek RSP-CK tutaj.

Gdzie można starać się o pożyczkę dla samozatrudnionych przewidzianą w Tarczy Antykryzysowej?

Wniosek o pożyczkę z Funduszu Pracy należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powiatowego urzędu pracy. Wniosek można złożyć przez Internet na tej stronie internetowej

Czy w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 załączanym do wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy należy wpisać świadczenie postojowe?

Tzw. Ustawa o COVID-19 zawiera wykaz środków pomocowych stanowiących pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. W zbiorze tym nie wymieniono świadczenia postojowego. Zatem przedsiębiorca nie powinien wpisywać informacji o świadczeniu postojowym w formularzu.

Czy pracodawca zatrudniający 10 pracowników może otrzymać postojowe, jeśli zanotował 15 % spadek przychodów?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniający 10 pracowników może otrzymać świadczenie postojowe. Tarcza 2.0. zniosła limit dotyczący przychodu uzyskanego w miesiącu, w którym doszło do spadku przychodów. Zatem od momentu wejścia w życie Tarczy 2.0. tacy przedsiębiorcy co raz częściej są uprawnieni do skorzystania ze świadczenia postojowego.

Czy jeśli zawiesiłem działalność gospodarczą, mogę skorzystać z środków pomocowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysową?

Sytuacja przedsiębiorców, którzy zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej należy rozróżnić ze względu na datę zawieszenia oraz odwieszenia działalności gospodarczej oraz formy pomocy.

Świadczenie postojowe

Pomoc w formie świadczenia postojowego uzyska osoba, która rozpoczęła lub wznowiła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać osobie, która zawiesiła prowadzenie działalność przed 31 stycznia 2020 r.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy wznowić działalność gospodarczą w takim terminie, aby możliwe było porównanie obrotów (sprzedaży towarów lub usług) w dwóch miesiącach przypadających po 31 stycznia 2020 r. z obrotami w analogicznym okresie w roku poprzednim. Zatem z pomocy skorzysta przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą na co najmniej dwa miesiące lub 60 dni przed dniem wniesienia wniosku o dofinansowanie. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla prowadzących działalność gospodarczą w okresie finansowania (jest to obowiązek korzystającego z tej formy pomocy). W przypadku zawieszenia działalności w okresie finansowania, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić kwotę finansowania.

Dofinansowanie części kosztów zatrudnienia

Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy wznowić działalność gospodarczą w takim terminie, aby możliwe było porównanie obrotów (sprzedaży towarów lub usług) w dwóch miesiącach przypadających po 31 stycznia 2020 r. z obrotami w analogicznym okresie w roku poprzednim. Z pomocy skorzysta zatem przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą na co najmniej dwa miesiące lub 60 dni przed dniem wniesienia wniosku o dofinansowanie. W okresie finansowania przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać zatrudnienie, zatem nie może zawiesić działalności gospodarczej.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru płatników składek ZUS. Skorzystać ze zwolnienia może przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek (1) przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r., (2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r., (3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r. Zatem ze zwolnienia można skorzystać, jeśli działalność gospodarcza została odwieszona do 31 stycznia i nie została zawieszona do 29 lutego 2020 r. lub do 31 marca 2020 r. albo została odwieszona do 29 lutego 2020 r. i nie została zawieszona do 30 kwietnia 2020.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Powyższe nakierowuje na interpretację przepisów, zgodnie z którą pożyczki nie uzyska osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą lub nie wznowiła działalności gospodarczej do 31 lutego 2020 r. włącznie. Jeśli działalność była „aktywna” dopiero 1 marca 2020 r. lub później, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z pożyczki.

Tarcza finansowa

Subwencje wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. będą przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatem od tego dnia działalność gospodarcza powinna być „aktywna”. Subwencje otrzymają mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika. Subwencja jest w części bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie. Należy zatem przyjąć, iż zawieszenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji spowoduje konieczność zwrotu 100 % wypłaconej kwoty subwencji.

Jestem samozatrudniony, jednak nie ponoszę żadnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z form pomocy przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej?

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe nie jest przeznaczone na pokrycie kosztów działalności. Przedsiębiorca może przeznaczyć kwotę świadczenia na dowolny cel. Zatem nie ponosząc kosztów działalności gospodarczej można skorzystać z wypłaty świadczenia postojowego.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Z tej formy pomocy przedsiębiorca skorzysta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia działalność gospodarczej. W przypadku nieponoszenia kosztów nie jest możliwe skorzystanie z tej formy pomocy.

Dofinansowanie części kosztów zatrudnienia

Nie dotyczy samozatrudnionych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Ustawa nie uzależnia zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne od ponoszenia przez przedsiębiorcę kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego samozatrudniony nie ponoszący kosztów działalności może skorzystać ze zwolnienia.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Z tej formy pomocy przedsiębiorca skorzysta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia działalność gospodarczej. W przypadku nieponoszenia kosztów nie jest możliwe skorzystanie z tej formy pomocy.

Tarcza finansowa

Tarcza finansowa jest przeznaczona dla przedsiębiorców zatrudniających minimum jednego pracownika. Dlatego samozatrudniony nie otrzyma subwencji z PRF. W każdym jednak wypadku – subwencja z PRF może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności gospodarczej lub przedwczesną spłatę kredytów (maksymalnie w wysokości 25 %). Zatem przedsiębiorca nie ponoszący kosztów działalności nie będzie mógł wydatkować środków z subwencji.

Zastrzegamy, że powyższe odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, a dla prawidłowego ustalenia czy dany przedsiębiorca może, a jeśli tak to w jakim zakresie i w jaki sposób, skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, wymagane jest w każdym przypadku dokonanie szczegółowej analizy jego sytuacji prawnej.

Na część pytań odpowiedzieliśmy w artykule dostępnym tutaj.

Na więcej pytań postaramy się odpowiedzieć w kolejnych artykułach z cyklu TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Jednocześnie zapraszamy do pobrania drugiej części naszego praktycznego przewodnika po rozwiązaniach wprowadzonych w ramach pakietu ustaw nazywanego „Tarczą Antykryzysową 2.0”, dostępnego tutaj.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.