Łączenie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej – zmiana podejścia organów podatkowych

59
Łączenie zezwoleń w specjalnej strefie ekonomicznej
Łączenie zezwoleń w specjalnej strefie ekonomicznej

Łączenie zezwoleń w specjalnej strefie ekonomicznej

Jeszcze do końca 2014 r. organy podatkowe stały na stanowisku, że przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie danej SSE na podstawie kilku zezwoleń mógł prowadzić jedną ewidencję rachunkową dla obliczenia dochodu z tytułu działalności strefowej, a co za tym idzie mógł ustalać poziom zwolnienia z opodatkowania łącznie dla całego dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE, bez potrzeby ustalania tego dochodu odrębnie w stosunku do poszczególnych zezwoleń. To zaś umożliwiało wykorzystywanie limitu pomocy publicznej chronologicznie.

W 2015 r. doszło do diametralnej zmiany ww. podejścia – organy podatkowe zaczęły twierdzić, że przedsiębiorcy strefowi zobowiązani są do odrębnego ewidencjonowania dochodów i strat
w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. W efekcie zaczęły pojawiać się interpretacje rozstrzygające analizowane zagadnienie na niekorzyść podatników, w tym również zmieniające z urzędu dotychczasowe przychylne rozstrzygnięcia (np. interpretacja Ministra Finansów z 8.12.2015 r., DD10.8221.199.2015.MZB).

Co na ten temat orzecznictwo sądowe?

Z uwagi natomiast na stosunkowo niedawną zmianę podejścia organów, nie wykształciła się jeszcze linia orzecznicza sądów administracyjnych w omawianej kwestii. Niemniej jednak wskazać już można na wyroki WSA w Rzeszowie (I SA/Rz 1035/15) oraz WSA we Wrocławiu (I SA/Wr 1830/15; I SA/Wr 70/16), z których wynika, iż zezwolenie strefowe stanowi dla podatnika jedynie podstawę prawną prowadzenia działalności na terenie strefy i nie przesądza o sposobie ewidencjonowania osiąganych z niej dochodów (strat), a obowiązujące przepisy zobowiązują przedsiębiorców strefowych jedynie do prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej (wykonywanej na terenie strefy) i opodatkowanej na zasadach ogólnych. Natomiast żaden przepis nie nakazuje odrębnie ewidencjonować każdego projektu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o odrębne zezwolenia (zwłaszcza, że uzyskany na ich podstawie dochód i tak ostatecznie rozliczany jest łącznie).

Należy jednak podkreślić, że korzystne wyroki w tym zakresie są nieprawomocne i nieliczne. W rezultacie, do momentu rozstrzygnięcia omawianej kwestii przed NSA trudno oszacować poziom ryzyka związanego ze stosowaną obecnie praktyką łączenia zezwoleń na działalności w strefie.

Więcej na temat zezwoleń na działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz innych aspektów podatkowych tejże działalności:

Marta Krzewińska, Doradca Podatkowy

m.krzewinska@i-dgp.com

Następny artykuł„Ryzyko zawodowe” członków zarządu
Michał jest radcą prawnym i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii DGP Doniec Górecki Sp.k. Przez wiele lat kierował działem prawnym holdingu przemysłowego. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów na rynku kapitałowym, problematyce rozwijających się przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję głównego doradcy prawnego w think tank'u Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.