Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

300

.

 

W dniu 13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – system gromadzący informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek. Rejestr realizuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co to oznacza w praktyce?

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera informacje o beneficjentach rzeczywistych. Zasadniczo beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne, które faktycznie sprawują władze nad spółką. Będą to m.in. osoby, które sprawują nad spółką bezpośrednio lub pośrednio kontrolę za pomocą uprawnień, wynikających z czynności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Chodzi również o osoby, w których imieniu nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Domniemanie beneficjentów

W przypadku niepublicznych spółek będących osobami prawnymi wprowadzono domniemanie beneficjenta rzeczywistego. Są to zatem osoby fizyczne, posiadające więcej niż 25% udziałów lub akcji lub głosów w organie stanowiącym takiej spółki. Ten drugi przypadek dotyczy również sytuacji, w których dana osoba posiada odpowiednią ilość głosów jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu. Ponadto za beneficjenta uznaje się osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym przysługują prawa opisane powyżej. Za beneficjentów uznaje się również jednostki dominujące w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

W braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych wyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu za beneficjenta rzeczywistego uważa się osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Co zawiera CRBR?

Do zgłaszania danych do rejestru zobowiązane są spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne. Obowiązek wpisu nie dotyczy jednak spółek akcyjnych publicznych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera dane identyfikacyjne tych spółek, tj.: nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, nr KRS i NIP. Ponadto w Rejestrze znajdują się informacje dotyczące samych beneficjentów: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL (lub w przypadku jego braku datę urodzenia) oraz informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi. Zgłoszeń do CRBR dokonują osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Po co ten cały Rejestr?

Celem powstania CRBR jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi. Jego utworzenie stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Podstawę jego funkcjonowania stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Ustawa ta implementuje zatem powyższą dyrektywę AML. Poprzednio pisaliśmy na temat powyższych przepisów w dwóch naszych artykułach: Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – szerszy krąg zobowiązanych przedsiębiorców oraz Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – nowe obowiązki, wyższe kary.

Jak zgłosić beneficjenta?

Zgłoszenie beneficjenta odbywa się drogą elektroniczną. Dokonać go można na stronie internetowej rejestru: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Poza zgłoszeniem na stronie rejestru można również m.in. wyszukać beneficjenta lub sprawdzić status zgłoszenia.

Termin zgłoszenia

Spółki rejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. mają 7 dni na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru. W przypadku spółek zarejestrowanych wcześniej obowiązkowy termin wpisu do CRBR to najpóźniej 13 kwietnia 2020 r. Brak spełnienia obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru grozi nałożeniem na spółkę administracyjnej kary pieniężnej nawet do 1 000 000 zł. Natomiast osoba zgłaszająca beneficjenta lub aktualizująca informacje w rejestrze ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wpisania błędnych danych.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg