ULGA B+R – wyjaśniamy co to są koszty kwalifikowane

2020

.

 

W poprzednim wpisie dotyczącym ulgi B+R przybliżyliśmy czytelnikom czym jest działalność badawczo – rozwojowa. Rozpoznanie działalności badawczo rozwojowej jest niezbędne, aby skorzystać z ulgi B+R. W celu sprawdzenia ile zyskamy na uldze, należy ustalić, które z kosztów stanowią koszty kwalifikowane.

Zasady ogólne

Rozpoznając koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej należy kierować się trzema następującymi zasadami.

Koszty kwalifikowane to koszty uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wg zasad ogólnych wynikających z prawa podatkowego.

Koszty kwalifikowane to wydatki związane wyłącznie bezpośrednio z działalnością badawczo – rozwojową.

PRZYKŁAD: Pracownik wykonuje obowiązki w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wyznaczane są mu także zadania niemieszczące się w tej sferze. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie wypłacane za czas pracy poświęcony na czynności związane z działalnością badawczo – rozwojową.

Koszty kwalifikowane to wydatki znajdujące się w katalogu kosztów kwalifikowanych ustalanym na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Katalog kosztów

Katalog kosztów kwalifikowanych ukształtowany został w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich koszty: (1) pracy, (2) nabycia materiałów, surowców, sprzętu, (3) wykonania ekspertyz, badań i opinii (4) uzyskania tytułów ochronnych na wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, (5) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Koszty pracy

Do kosztów pracy zaliczymy kwoty wypłacane jako wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, zlecenia oraz o dzieło (w ujęciu miesięcznym). Kosztami kwalifikowanymi są wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkiego rodzaju składniki dodatkowe wynagrodzenia np. premie i dodatki. Do kosztów wynagrodzenia dolicza się naliczone i zapłacone związku z wykonaniem ww. umów składki na ubezpieczenia społeczne.

Koszty materiałów, surowców i sprzętu

Koszty kwalifikowane, w rozumieniu ustaw podatkowych, stanowią ciężary poniesione na nabycie materiałów, surowców oraz specjalistycznego sprzętu (niebędącego środkami trwałymi). Odliczyć od podstawy opodatkowania można również koszty poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej (w ramach usługi zewnętrznej) .

Koszty wykonania ekspertyz, badań i opinii

Korzystający z ulgi B+R może rozpoznać jako koszty kwalifikowane wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz usługi o podobnym charakterze. Kryterium warunkującym możliwość skorzystania z ulgi w tym zakresie jest wybór podmiotu realizującego usługi. Od podstawy opodatkowania odliczyć można wynagrodzenie wypłacane uczelniom, federacjom uczelni lub instytutom PAN.

Koszty uzyskania tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż rezultat działalności badawczo – rozwojowej podlegał będzie ochronie prawnoautorskiej. Możliwe jest także, iż twórca będzie miał możliwość objęcia rezultatów działalności badawczo – rozwojowej ochroną wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej. Koszty poniesione w związku z uzyskaniem oraz utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego są kwalifikowane do odliczenia w ramach ulgi B+R.

Odpisy amortyzacyjne – środki trwałe i WNiP

Za koszty kwalifikowane uznaje się również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo – rozwojowej. Z tej grupy, co do zasady, wyłączyć należy odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych oraz budynków, budowli oraz lokali.

Odpisy amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych

Przedsiębiorcy rozliczający odpisy amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania ww. odpisy amortyzacyjne w takiej wysokości, w jakiej obejmują one wydatki wskazane powyżej.

Specjalne zasady dotyczące rozliczeń CBR

Powyższe ograniczenia nie mają w pełni zastosowania do podmiotów posiadających status centrum badawczo – rozwojowego. Ustawy podatkowe przyznają im określone przywileje. CBR nie są objęte choćby ograniczeniami co do rozliczania kosztów ekspertyz nabytych wyłącznie od uczelni lub instytutów PAN. Podmioty ze statusem CBR mogą w ramach ulgi odliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w postaci budowli, budynków i lokali.

Brak możliwości rozliczenia kosztów

Kwotę kosztów kwalifikowanych podatnik odlicza od podstawy opodatkowania. Jeśli podatnik rozpozna stratę lub nie ma możliwości odliczenia całości kosztów kwalifikowanych, odlicza koszty kwalifikowane w sześciu kolejnych latach następujących po roku, w którym miał prawo skorzystać z ulgi.

Cashback

Ciekawe rozwiązanie ustawy podatkowe przewidują dla start-upów w pierwszym roku ich istnienia. Jeśli nie mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, nie muszą czekać aż taka sposobność nadarzy się w przyszłości. Urząd skarbowy wypłaca im kwotę o jaką zostałby obniżony podatek w wyniku skorzystania z ulgi. Powyższe ma zastosowanie także w drugim roku działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów o uldze B+R

Jeśli zainteresowała Cię ulga B+R – zachęcamy do lektury pierwszego wpisów na naszym blogu dotyczącego tej tematyki. W następnym artykule opiszemy w jaki sposób bezpiecznie skorzystać z ulgi.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.