Gdy prezes nie jest prezesem

52
prezes nie jest prezesem
prezes nie jest prezesem

Często zdarza się nam zawierać umowy ze spółkami reprezentowanymi przez prezesów lub członków zarządu. Bardziej wnikliwi kontrahenci sprawdzają KRS takiej spółki i umocowanie zarządu do działania w jej imieniu. Jednak mimo zachowania przez nas najwyższej staranności może się okazać, że działająca za spółkę osoba w rzeczywistości bezprawnie podaje się za członka zarządu.

Art. 18 § 2 KSH wprowadza zakaz dotyczący osób pełniących funkcje członka lub prezesa zarządu. Osoby te nie mogą sprawować funkcji przewidzianej przez KSH jeśli zostały skazane ze przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, 590 i 591 KSH. Wspomniane rozdziały kodeksu karnego dotyczą: przestępstw przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Przestępstwa w kodeksie karnym uzupełnione są o przestępstwa określone w kodeksie spółek handlowych: ogłoszenie nieprawdziwych danych (art. 587 KSH), umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub wykonaniu prawa mniejszości (art. 590 KSH), posługiwanie się   fałszywym zaświadczeniem o złożeniu akcji, cudzą akcją przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości (art. 591 KSH).

Skutkiem prawnym powołania do zarządu spółki osoby, która nie spełnia wymogów przewidzianych w kodeksie, jest nieważność podjętej uchwały. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem traci z mocy prawa możliwość prawnie skutecznego działania w ramach swych obowiązków. Wszelkie decyzje podjęte przez osobę objętą ustawowym zakazem pełnienia funkcji są nieskuteczne. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2008 r. sygn. IV CSK 356/07, przyjął zasadę  automatycznego wygaśnięcia mandatu z mocy prawa.

Zgodnie z art. 18  § 3 KSH zakaz pełnienia funkcji ma charakter czasowy. Okres zakazu rozpoczyna bieg od dnia uprawomocnienia się wyroku i trwa aż pięć lat, przy czym nie może skończyć się przed upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Więcej na temat pełnienia funkcji prezesa lub członka zarządu:

Paweł Doniec, Radca Prawny DGP

p.doniec@i-dgp.com