Rejestr akcjonariuszy

272

.

 

Na mocy niedawnej zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych, w 2021 roku powstaną rejestry akcjonariuszy. Oznacza to, że akcje niepodlegające dematerializacji będą mieć formę zapisu elektronicznego, zamiast dotychczasowej – papierowej.

Jak to wygląda obecnie?

Obecnie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, których akcje nie podlegają obowiązkowej dematerializacji zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej mają formę materialną – papierowych dokumentów. Takie dokumenty akcji posiadają zasadniczo ich właściciele, czyli akcjonariusze. Rejestr akcjonariuszy sprawi, że w 2021 roku wszystkie te dokumenty utracą ważność.

Jak będzie?

Nowe przepisy przewidują, że z rokiem 2021 papierowe akcje stracą ważność. Zamiast tego akcjonariusze niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy. Rejestry akcjonariuszy będą prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, posiadające odpowiednią licencję KNF. O wyborze podmiotu prowadzącego rejestr decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy danej spółki. Dokumenty można również zarejestrować w depozycie papierów wartościowych – w takiej sytuacji nie będą wpisane do osobnego rejestru akcjonariuszy.

Co zawiera rejestr akcjonariuszy?

Rejestr Akcjonariuszy zawiera m.in. firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS spółki oraz datę jej zarejestrowania. Ponadto rejestr zawiera datę emisji akcji, ich wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji, informacje o uprawnieniach szczególnych i ograniczeniach zbywalności. Rejestr zawiera również imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza, adres zamieszkania, siedziby lub inny adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej (o ile akcjonariusz wyraził zgodę na kontakt drogą elektroniczną).

Na żądanie osoby mającej interes prawny rejestr zawiera również informację o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego. Informacja ta określa datę wpisu oraz wskazanie nabywcy, zastawnika lub użytkownika wraz z informacjami tożsamymi do akcjonariusza oraz liczbę serię i numery nabytych lub obciążonych akcji. Rejestr może ponadto zawierać informację o przysługującym zastwnikowi lub użytkownikowi prawie głosu z obciążonej akcji.

Rejestr akcjonariuszy zawiera także wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte, jakie są ograniczenia co do rozporządzania akcjami oraz postanowienia statutu dot. związanych z akcją obowiązków wobec spółki. Statut spółki może również nakazywać ujawnienie w rejestrze dodatkowych informacji.

Obowiązki informacyjne

Już od 1 stycznia 2020 r. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne nie będące spółkami publicznymi będą musiały prowadzić strony internetowe z informacjami przeznaczonymi dla akcjonariuszy. Na stronach tych spółki będą musiały zamieszczać wymagane przez prawo lub statut ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy. Adresy takich stron internetowych podlegają zgłoszeniu do KRS

Wezwanie akcjonariuszy

Już od początku 2020 roku – na mocy przepisów wdrażających nowe rozwiązania – spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne będą zobowiązane do wezwania akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji. Takie wezwanie musi nastąpić pięciokrotnie, a informacja o wezwaniu musi znaleźć się na stronie internetowej spółki. Wezwanie do złożenia dokumentów następuje w sposób właściwy do zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Spółki nie mogą wzywać w odstępach dłuższych niż miesiąc ani krótszych niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania należy dokonać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pokwitowaniem. Jednocześnie pierwsze wezwanie musi być poprzedzone zawarciem umowy o prowadzenie rejestru z uprawnionym podmiotem.

Wpis do rejestru

Wpisu do rejestru może żądać spółka lub osoba mająca w tym interes prawny. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy musi dokonać wpisu najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania żądania. Od momentu wejścia w życie zmian za akcjonariusza uznać będzie można wyłącznie osoby wpisane do rejestru.

Koszty i sankcje

Rejestr akcjonariuszy prowadzić będą podmioty zewnętrzne. Oznacza to dodatkowe wymierne koszty dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. W przypadku uchybienia nowym obowiązkom – osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy mogą zostać ukarane karą grzywny do 20 tysięcy zł.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg