Ulga na złe długi

232

.

 

Zatory płatnicze to zjawisko powszechnie występujące w obrocie gospodarczym. Ulga na złe długi ma na celu przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz ograniczanie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez nierzetelnych kontrahentów.

Każdy przedsiębiorca natrafił na nierzetelnego kontrahenta uchylającego się spełnieniu obowiązku zapłaty. Niekiedy sam dłużnik spóźnia się z zapłatą bez własnej winy. Nie płaci, ponieważ sam nie otrzymał zapłaty od swojego kontrahenta. W ten sposób powstają zatory płatnicze. Niezależnie od dobrej woli i moralności płatniczej dłużników, już w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi powstają skutki prawnopodatkowe. Brak zapłaty wszakże nie wpływa na wyznaczenie chwili rozpoznania przychodu oraz powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Z pomocą dla przedsiębiorców przychodzi ulga na złe długi.

PIT i CIT

Ulga na złe długi w podatku VAT jest instytucją znaną, a w obecnym kształcie można z niej skorzystać od roku. Nowością jest uproszczona ulga na złe długi w podatku PIT i CIT niewymagająca skierowania sprawy na drogę sądową. Mechanizm ulgi jest podobny do mechanizmu znanego na gruncie rozwiązań w VAT.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga dotyczy niezbytych i nieuregulowanych wierzytelności, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczy zatem niezapłaconego wynagrodzenia za odpłatną dostawę towarów lub usług.

W przypadku opóźnienia w zapłacie powyżej 90 dni podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania o wysokość przeterminowanej należności lub doliczyć ją do straty. Jeśli wysokość wierzytelności jest wyższa od podstawy opodatkowania, ulgę można rozliczyć w kolejnych okresach rozliczeniowych w okresie 36 miesięcy.

Zmniejszenia podstawy opodatkowania lub powiększenia straty dokonuje się w zeznaniu rocznym. Jednak już w momencie określenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy można dokonać pomniejszenia dochodu będącego podstawą jej obliczenia.

Ulgę na złe długi w PIT stosuje się do wierzytelności wymagalnych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ograniczenia stosowania ulgi w PIT/CIT.

Z ulgi nie można skorzystać jeśli:

  • dłużnik jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub znajduje się w likwidacji w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia deklaracji podatkowej,
  • co do zasady, jeśli od końca roku, w którym wystawiono fakturę lub zawarto umowę potwierdzającej powstanie wierzytelności minęły co najmniej dwa lata,
  • dłużnik nie jest podatnikiem PIT ani CIT.

VAT

Podobny mechanizm zastosowany został w ustawie o podatku od towarów i usług. W ramach ulgi podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość należności z faktury lub części należności niezapłaconej, jeśli minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze. Wystarczy, że podatnik złoży wraz z deklaracją VAT-7 formularz VAT-ZD. Takiej korekty można dokonać co do faktur z dwóch ostatnich dwóch lat.

Ograniczenia stosowania ulgi w VAT

Z ulgi nie można skorzystać jeśli:

  • dłużnik jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub znajduje się w likwidacji w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej,
  • dłużnik nie jest czynnym podatnikiem VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej,
  • minęły dwa lata od daty wystawienia faktury.

Zatory płatnicze to zjawisko niebezpieczne dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Ulga na złe długi stanowi przykład narzędzi stosowanych przez ustawodawcę dla zwalczania tego zjawiska. Jeśli zainteresował Cię ten tamat zapraszamy do wpisów z dnia 14.12.2018 r. oraz 27.12.2018 r, gdzie opisywaliśmy planowane zmiany legislacyjne w tej sferze.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg