Podatkowe sposoby na poprawienie płynności w czasie pandemii COVID-19

W ramach pakietu ustaw, zwanych potocznie „tarczą antykryzysową” ustawodawca przygotował szereg rozwiązań przydatnych dla podatników, dotkniętych epidemią SARS-COV-2. Jednak również przed ich wprowadzeniem, przepisy podatkowe przewidywały określone mechanizmy, które w obliczu dzisiejszych trudnych czasów mogą okazać się nad wyraz pomocne dla zachowania płynności finansowej firmy. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najistotniejszych rozwiązań z zakresu prawa podatkowego.

454

 

Możliwość korzystnego rozliczenia straty za 2020 rok

Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W czasach kryzysu, w których wielu przedsiębiorców boryka się z problemami z utrzymaniem się na rynku, każdy sposób pozyskania środków na prowadzenie działalności może okazać się niezwykle pomocny.

Z tego rozwiązania skorzystać mogą podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID-19:

 • ponieśli w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 roku łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności.

Odliczeniu podlega strata do maksymalnej wysokości 5 000 000,00 zł w pierwszym roku. Nadwyżka tej kwoty zostanie odliczona w kolejnych latach.

Aby skorzystać z korzystnego rozliczenia, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji podatkowej za 2019 rok.

Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.

Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT

Innym ułatwieniem dla płatników jest przewidziane w tarczy antykryzysowej odroczenie terminu na wpłatę zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianego świadczenia pracy. Dzięki temu płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z epidemią COVID-19, mogą uiścić zaliczki na ten podatek w terminie późniejszym.

Nowym terminem uiszczenia zaliczki na PIT za marzec i kwiecień 2020 r. jest 1 czerwca 2020 r. Rozwiązanie takie jedynie przesuwa w czasie obowiązek zapłaty, jednak z pewnością pomoże ono przetrwać najtrudniejszy okres pandemii.

Nowym terminem uiszczenia zaliczki na PIT za marzec i kwiecień 2020 r. jest 1 czerwca 2020 r.

Sprawozdania finansowe – przesunięcie terminów

Obecnie termin na sporządzenie sprawozdania finansowego wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego; termin na zatwierdzenie sprawozdania wynosi z kolei 6 miesięcy od tego dnia.

Zmiany w „uldze na złe długi”

Dłużnicy, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dot. tzw. „złych długów” (o tym czym jest ulga na złe długi pisaliśmy m.in. w naszym artykule z 20 stycznia 2020 r. – Ulga na złe długi).

Korzyść odniosą podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%, jak również osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów a w tym ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa.

Ustawa wprowadza dodatkowo możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Więcej czasu na wpłatę zaliczek będą mieli natomiast podatnicy CIT, którzy zaliczki za okres od marca do maja będą mogli rozliczyć dopiero 20 lipca.

Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Osoby korzystające z mechanizmu podzielonej płatności (split payment), oprócz rachunku rozliczeniowego, posiadają osobny rachunek VAT (o split payment pisaliśmy m.in. w naszych artykułach z 25 sierpnia 2017 r. – Nowe narzędzie fiskusa – mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz z 1 grudnia 2018 r. – Split payment szansą na uniknięcie egzekucji). Taki rachunek jest tworzony automatycznie przez bank dla kont firmowych.
Jeżeli nie wykorzystasz środków zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich przekazanie na główny rachunek rozliczeniowy. Wniosek taki składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku jednoosobowej dz. gosp.) lub siedziby spółki.

Przekazanie środków zależne jest od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Nie jest ono możliwe, m.in. gdy:

 • wnioskodawca zalega z zapłatą podatku VAT;
 • istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane przez wnioskodawcę.

Jeżeli nie wykorzystasz środków zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich przekazanie na główny rachunek rozliczeniowy

Wniosek o szybszy zwrot VAT

W przypadku nadwyżki w podatku VAT, podatnik może ubiegać się o jej zwrot. Podstawowy termin na zwrot podatku wynosi 60 dni, jednak pod pewnymi warunkami możliwe jest skorzystanie ze skróconego, 25-dniowego terminu.

Szczegółowe warunki, które należy spełnić by skorzystać z tego rozwiązania, opisuje art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.). Warunki obejmują m.in. wymagania, by:

 • kwoty podatku wynikały z:
  • faktur, które w całości zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, lub
  • innych faktur, jeżeli łączna kwota wynikających z nich należności nie przekracza 15 000,00 zł
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekraczała 3000 zł;
 • podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności;
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o przyspieszony zwrot:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Wniosek o zwrot VAT w przyspieszonym terminie należy złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Odroczenie płatności podatku

Przepisy podatkowe dają możliwość odroczenia terminu płatności podatku (w tym zaliczek na podatek).

Wniosek składa się do Urzędu Skarbowego, który podejmuje w tym zakresie uznaniową decyzję. Innymi słowy, nie ma pewności, że takie ułatwienie zostanie podatnikowi przyznane. Organ podatkowy, podejmując decyzję, uwzględnia ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Wydaje się, że w obecnej kryzysowej sytuacji, wnioski takie zasługują na pozytywne rozpatrzenie.

Odroczeniu podlegają:

 • terminy zapłaty podatku;
 • terminy zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Urzędu Skarbowego.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na mocy nowo wprowadzonych przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, organy podatkowe – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – nie naliczają opłaty prolongacyjnej, która w normalnych warunkach przysługuje za odroczenie płatności podatku.

Rozłożenie podatku na raty

Przepisy podatkowe przewidują ulgę w postaci rozłożenia na raty:

 • należności podatkowej,
 • zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Podobnie jak w przypadku odroczenia terminu płatności, jest to uznaniowa decyzja Urzędu, którą podejmuje mając na względzie ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Również w tym wypadku wydaje się, że obecna kryzysowa sytuacja wywołana pandemią COVID-19, powoduje, że takie wnioski zostana w wielu przypadkach rozpatrzone pozytywnie.

Na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, organy podatkowe – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – nie naliczają opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia podatku na raty.

Umorzenie zaległości podatkowej

W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, możliwe jest też umorzenie zaległości podatkowej. Jest to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących już zaległości podatkowych podatnika.

Podobnie jak w przypadku odroczenia terminu i rozłożenia płatności na raty, decyzja o umorzeniu jest uznaniowa. Urząd Skarbowy decyduje, czy udzieli ulgi rozpatrując osobno każdy przypadek. Ulgi w postaci umorzenia udziela się na wniosek podatnika.

Umorzeniu podlegać mogą:

 • zaległości podatkowe (w całości lub w części);
 • odsetki za zwłokę (w całości lub w części);
 • opłaty prolongacyjne.

Podobnie jak w przypadku odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia należności podatkowej na raty, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, z tytułu umorzenia należności organom podatkowym nie przysługuje opłata prolongacyjna.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.