Czym jest biała lista podatników?

404

.

 

Już niedługo przelew na niewłaściwe konto kontrahenta może skutkować niemożliwością odliczenia kosztów uzyskania przychodu. W życie wchodzi tzw. biała lista podatników.

Co to jest biała lista podatników

Z początkiem września rząd utworzy ogólnodostępną bazę wszystkich podatników VAT. Baza ta ma być aktualizowana w każdy dzień roboczy. W bazie znajdą się takie dane, jak numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców, nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL (którego publikacja może budzić szczególne wątpliwości), adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również numery NIP i PESEL tych osób, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Przelew na inny rachunek nie będzie kosztem

Cztery miesiące po wejściu zmiany (od początku 2020 roku) jeśli podatnik dokona przelewu na rachunek swojego kontrahenta inny niż ujawniony w bazie, niemożliwe stanie się zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodów. Zasada ta dotyczyć będzie przelewów powyżej kwoty 15 tys. zł. Kosztem niestanowiącym kosztu uzyskania przychodu jest w takim przypadku kwota przekraczająca limit 15 tys. zł.

W projekcie przewidziano jednak wyjątek. Jeżeli po dokonaniu przelewu  na rachunek inny niż widniejący na liście podatnik poinformuje o tym urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta w przeciągu 3 dni od jego dokonania, wydatek taki będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Uchybienie temu terminowi definitywnie pozbawi go jednak tego prawa.

Dodatkowe sankcje

Brak weryfikacji konta kontrahenta z białą listą będzie skutkował ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony przez kontrahenta VAT. Uniknięcie odpowiedzialności będzie możliwe tylko w przypadku złożenia informacji, o której mowa powyżej, w okresie do 3 dni. Uchylić od odpowiedzialności będzie można również dokonując przelewu z wykorzystaniem tzw. podzielonej płatności (split payment).

Zgłoszenie rachunku bankowego do US

Warto zatem zweryfikować, czy firmowy rachunek bankowy został zgłoszony do US i w razie czego dokonać aktualizacji zgłoszenia. Prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności zrobią to poprzez aktualizację wpisu w CEIDG we właściwym urzędzie miasta/gminy. Pozostali przedsiębiorcy (spółki cywilne, kapitałowe, osobowe) – poprzez aktualizację zgłoszeń NIP-2/NIP-8).

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.