Pakiet Przyjazne Prawo – deklaracja ponad 70 ułatwień dla przedsiębiorców

110

.

 

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu ograniczenie obciążeń regulacyjnych. „Pakiet Przyjazne Prawo” wraz z uprzednio przyjętymi ustawami ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Wśród ponad 70 ułatwień, jedynie kilka dotyczy szerszej grupy podmiotów.

Pakiet przyjazne prawo rozszerza zakres ochrony konsumenckiej

Przedsiębiorca jak konsument

Twórcy projektu zaproponowali, aby osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w pewnych sytuacjach byli traktowani jak konsumenci. Objęcie przedsiębiorców ochroną przewidzianą dla konsumentów ma dotyczyć umów, które nie posiadają dla nich charakteru zawodowego. Powyższe ma wynikać z przedmiotu działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG.

Jakie uprawnienia?

Przedsiębiorca – osoba fizyczna będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Przepisy dot. konsumentów będą miały zastosowanie także w zakresie klauzul abuzywnych oraz rękojmi za wady.

Uzasadnienie

Powyższe uzasadnia się potrzebą ochrony jednoosobowych przedsiębiorców, którzy dysponują znacznie mniejszą wiedzą i doświadczeniem niż podmioty większe. W tym aspekcie ich pozycja w relacjach z profesjonalistą wyspecjalizowanym w konkretnym przedmiocie, jest podobna do położenia konsumenta. Ze względu na powyższe, projektodawca stwierdził, że przedsiębiorca wpisany do CEIDG, potrzebuje ochrony przewidzianej dla konsumentów.

Na co zwrócić uwagę

Planowana zmiana ma wejść w życie od początku 2020 roku. Przedsiębiorcy powinni zwrócić na nią szczególną uwagę, bowiem nieważne mogą okazać się stosowane przez nich klauzule modyfikujące zasady rękojmi. Ponadto muszą się liczyć z możliwością odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Projekt zakłada zmiany w zakresie sukcesji praw i obowiązków z koncesji, zezwoleń i licencji

Obowiązujące przepisy kwalifikują koncesje, licencje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa. Nie ma to jednak przełożenia na transakcje zbycia przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną. Zasadą jest, iż wskazane powyżej uprawnienia przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa, jeśli przepis szczególny na to zezwala. Proponowane przepisy mają ustanowić zasadę ogólną, zgodnie z którą koncesje, licencje czy zezwolenia będą podlegać sukcesji. Nie będą przechodzić na nabywcę, jedynie, jeśli inaczej będzie stanowił przepis szczególny. Jest to niejako odwrócenie dotychczas obowiązującej reguły. Do przejścia praw i obowiązków z koncesji, zezwoleń i licencji mają mieć zastosowanie te same reguły, które obowiązują przy zarządzie sukcesyjnym.

Nie przed rozpoczęciem działalności

Powyższe uprawnienie ma dotyczyć nabywców będących przedsiębiorcami – niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będzie jednak dotyczyć osób, które w momencie nabycia przedsiębiorstwa nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pakiet Przyjazne Prawo pozwala na popełnienie błędów

Nośnym hasłem promującym wprowadzenie Pakietu Przyjaznego Prawa jest slogan: „prawo do popełnienia błędu”. Twórca projektu chce aby rozpoczynający swój biznes przedsiębiorcy w ciągu roku od założenia działalności mogli uczyć się na swoich błędach. Jeśli będą wyciągać wnioski i naprawiać swoje błędy, organy administracyjne nie będą ich karać.

Komu przysługuje prawo do błędu?

Z wprowadzanych uprawnień skorzystać będzie mogła, w terminie 12 miesięcy od momentu wpisu do CEDIG, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Z prawa do popełnienia błędu będzie można skorzystać także wznawiając działalność po okresie jej zawieszenia lub zakończenia. W tym przypadku okres tzw. „karencji” wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Uprawnienie nie obejmuje innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednostki organizacyjne nie zostały objęte stosowaniem tej instytucji ze względu na konieczność ograniczenia ewentualnych nadużyć. Bez trudu można sobie wyobrazić sytuację gdy nowe spółki byłyby zawiązywane wyłącznie w celu uniknięcia odpowiedzialności prawnej.

Jaki błąd?

Przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania z prawa do błędu, jeśli naruszenie przepisów nie będzie rażące. Ocena stopnia naruszenia powinna być dokonywana odrębnie dla każdego naruszenia.

Prawo do błędu to również prawo do nauki. Przedsiębiorca powinien wyciągać wnioski z popełnionych pomyłek. W związku z tym prawo do błędu dotyczy jedynie pierwszych naruszeń. Co ważne, przy ocenie, czy naruszenie została dokonane po raz pierwszy, brać należy wszystkie uchybienia. Nie ma znaczenia czy naruszenie prawa miało miejsce przed wejściem w życie ustawy czy po. Pod uwagę bierze się również naruszenia dokonane podczas działania w charakterze członka organu osoby prawnej lub wspólnika spółki osobowej.

Omawiane uprawnienie dotyczy naruszeń dokonanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak prawo do błędu będzie realizowane?

Prawo do popełnienia błędu będzie realizowane przez organy administracji poprzez wstrzymanie karania oraz wezwanie do usunięcia naruszeń. Dopiero, jeśli przedsiębiorca nie usunie naruszenia i jego skutków, organ będzie mógł ukarać przedsiębiorcę.

Odpowiedzialności uniknie również przedsiębiorca który, bez uprzedniego wezwania – usunie naruszenie i jego skutki oraz zgłosi to organowi. Należy pamiętać iż dotyczy to jedynie przedsiębiorców w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Zawiadomienie odpowiedniego urzędu stanowi warunek niezbędny do skorzystania z dobrodziejstwa ustawy.

Prawo do popełnienia błędu podlega wielu ograniczeniom. Stąd w przypadku zamiaru skorzystania z tego uprawnienia należy dokładnie przeanalizować naruszenie pod kątem przepisów ustawy.

Konkluzje

Pakiet Przyjazne Prawo zmienia kilkadziesiąt ustaw. Nie przynosi jednak przełomowych zmian. U Najdonioślejsze zmiany dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Analiza projektu ustawy prowadzi do wniosku, iż przyjazne prawo dla przedsiębiorców polega w gruncie rzeczy na przyznaniu taryfy ulgowej przedsiębiorcom – osobom fizycznym. Pozwoli uniknąć niektórych konsekwencji wynikających z pomyłek. Dużo większe znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorców może mieć uchwalenie ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych o której pisaliśmy niedawno na blogu. 

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.