Zmiany w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

326

 

11

maja bieżącego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw, który wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE dotyczącą ochrony niejawnego know-how i niektórych informacji handlowych. 

Zmiana w art. 11 UZNK

Przede wszystkim zmianie ulega definicja czynu nieuczciwej konkurencji. W wyniku projektowanych zmian ma dotyczyć nie tylko ujawniania lub wykorzystania, ale też samego pozyskania informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zwłaszcza wtedy, gdy nastąpiło w wyniku nieuprawnionego dostępu. Pozyskanie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowić ma czyn nieuczciwej konkurencji nawet wtedy, gdy ostatecznie nie dojdzie do ujawnienia lub wykorzystania tych informacji.

Projekt uszczegóławia również definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z projektowanymi zmianami informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to już nie informacje, wobec których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a informacje które „nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób”, o ile wobec tych informacji zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności.

Zgodnie z projektowanymi zmianami , czyn nieuczciwej konkurencji popełnia również osoba, która uzyskała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w drodze nieodpłatnej czynności prawnej bezpośrednio lub pośrednio od osoby, która ujawniła informacje, których zakaz ujawniania wynikał z ustawy, nawet wtedy gdy osoba popełniająca ten czyn nie wiedziała ani nie mogła wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o wykorzystaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nie jest natomiast czynem nieuczciwej konkurencji pozyskanie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w drodze niezależnego odkrycia, wytworzenia lub obserwacji. Nie stanowi również czynu nieuczciwej konkurencji pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem.

Nowe sposoby zadośćuczynienia

Inna z proponowanych zmian zakłada wprowadzenie do UZNK możliwości zobowiązania w uzasadnionych przypadkach przez sąd osoby, która naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku.

Ponadto sąd może również zobowiązać taką osobę do zapłaty na rzecz poszkodowanego kwoty, w wysokości nie wyższej niż kwota opłaty licencyjnej, która byłaby należna gdyby poszkodowany udzielił zgody na korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy (na przyszłość).

W reszcie, istnieje również możliwość zobowiązania przez sąd osoby, która naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa do zapłaty na rzecz poszkodowanego sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszystkie powyższe środki ochrony prawnej mogą zostać przez sąd zastosowane na wniosek poszkodowanego przez czyn nieuczciwej konkurencji.

Zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej

Kolejną z ważnych zmian jest wprowadzenie w projekcie odpowiedzialności karnej dla osób, które wykorzystały lub ujawniły tajemnicę przedsiębiorstwa, poznaną w trakcie postępowania sądowego, w którym brały udział. Odpowiedzialność ta dotyczy każdego z uczestników postępowania (np. stron, sędziów, biegłych, pracowników sądu itd.) a także osób, które nie są uczestnikami postępowania, ale zapoznały się z aktami.