Zmiany w pozostałych podatkach w 2019 r. cz. 2

268

 

W

drugiej części naszego artykułu o zmianach w pozostałych podatkach skupiamy się na tematyce e-sprawozdań finansowych oraz szeregu uproszczeń dla przedsiębiorców, przewidzianych w ustawie z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

E-SPRAWOZDANIA

E-sprawozdania to sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dla kogo obowiązek w 2019 r.?

W 2019 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe po raz pierwszy sporządzają i składają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSR);
  • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Jak złożyć ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców przesyłają e-sprawozdania do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi KAS w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI.

UPROSZCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt przedłożył minister przedsiębiorczości i technologii. Ustawa przewiduje szereg uproszczeń dla przedsiębiorców.

Większa wartość sprzedaży dla „małych podatników”

Ustawa przewiduje umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako „mały podatnik”. Zwiększony do 2 mln euro zostanie próg rocznej wartości sprzedaży (obecny limit wynosi 1,2 mln euro). Dzięki tej zmianie więcej firm skorzysta z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń, a w przypadku podatników CIT – niższej stawki podatku. Rozwiązanie to wejdzie w życie na początku 2020 r.

Brak opodatkowania wypłaconych odszkodowań

Ustawa przewiduje również zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP

Ustawa ogranicza obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Zmiana obejmie zatrudnionych zajmujących się działalnością o najniższych wskaźnikach wypadkowości, pracujących w najmniej szkodliwych warunkach dla zdrowia. Zmiana dotknie zatem pracowników zajmujących się m.in. administracyjną obsługą biura, działalnością finansową i ubezpieczeniową.

Ujednolicenie formularzy podatków lokalnych

Formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) mają zostać ujednolicone. Umożliwione ma zostać również złożenie ich drogą elektroniczną. Obecnie samorządy same opracowują formularze i w związku z tym są one dość zróżnicowane. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy rozliczanie podatków należnych samorządom.

Zwolnienie podatkowe w zakresie CIT od ASI

Przewidziano również nowe zwolnienie podatkowe w zakresie CIT od dochodów Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Dotyczyć ono będzie dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów czy akcji, jeśli zbywająca ASI miała przed zbyciem minimum 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane przez nieprzerwany okres 2 lat.

Krótszy okres przechowania sprawozdań

Ustawa przewiduje również m. in. skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

Stan na 01.01.2019