Zmiany od 1 stycznia

56

.

 

Wzwiązku z nadchodzącym końcem roku, przygotowaliśmy szybki przegląd najważniejszych zmian w prawie. Warto spojrzeć jakie regulacje przygotowane przez ustawodawcę, wejdą w życie z początkiem nowego roku.


Zakres nowelizacji oczekujących na wejście w życie jest dość szeroki obejmuje między innymi: prawo cywilne, handlowe, administracyjne. Poniżej przedstawiamy najciekawsze naszym zdaniem nowości.

Od 1 stycznia nowe uprawnienia prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą skorzystanie z uprawnień zastrzeżonych dotychczas jedynie dla konsumentów. Mowa tutaj o uprawnieniu do konsumenckiego odstąpienia od umowy. (uregulowanego w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Uprawnieniu do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a także ochronie przed stosowaniem klauzul abuzywnych. Nowe uprawnienia mają jednak swoje ograniczenia. Zgodnie z nimi osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może dochodzić swoich roszczeń jak konsument. Jednak czynność prawna związana z dochodzonym roszczeniem nie może być związana bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności. Oznacza to w skrócie, iż osoba prowadząca warsztat samochodowy w przypadku zakupu np. drukarki do firmy będzie od teraz posiadała takie uprawnienia jakie posiada konsument. Jednak już w przypadku zakupu np. narzędzi do naprawy nie zostanie objęta tą ochroną.

Na ten temat napisaliśmy także pod tym linkiem: https://blog.dgp.legal/hard-stuff/pakiet-przyjazne-prawo-deklaracja-ponad-70-ulatwien-dla-przedsiebiorcow/

Nowy/Stary rejestr BDO 

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania wpisu w Bazie Danych Odpadowych (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz do korzystania z niej w swojej bieżącej działalności. Zdaniem ustawodawcy ma to ograniczyć szarą strefę związaną z obrotem odpadami.

Przedsiębiorcy mogą zostać wpisani do rejestru z urzędu, bądź na wniosek. Podstawami do wpisu są art. 50 oraz art. 51 ustawy o odpadach. Wpisowi podlegają w szczególności przedsiębiorcy, który w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, wprowadzają do obrotu np. baterie, akumulatory, pojazdy, bądź zajmują się przetwarzaniem odpadów. Obowiązkiem obciążeni są również przedsiębiorcy wprowadzający na rynek towary w opakowaniach, bądź wydający foliowe torby.

Jak zatem widać zasięg podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji jest dosyć szeroki. Warto tutaj wspomnieć, że obowiązkiem wpisu nie są objęci przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady komunalne i są objęci systemem odbioru tych odpadów, jak również przedsiębiorcy, którzy swoje odpady powierzają innym podmiotom. 

Nowy rejestr budzi wiele kontrowersji. Głównie ze względu na kulejącą kampanię informacyjną na jego temat oraz dość szeroki krąg podmiotów nim objęty. 

Kary finansowe oraz opłaty

Na koniec zaznaczę, że za brak wpisu do rejestru przedsiębiorcom grożą kary pieniężne. Za brak wpisu oraz prowadzenie działalności w zakresie objętym obligatoryjnym wpisem grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 zł do 1 mln zł.

Sam obowiązek rejestracji dla części przedsiębiorców (art. 57 ust. 1 ustawy) związany jest również z koniecznością uiszczenia opłaty. 100 zł – dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Dodatkowo corocznie muszą ponosić opłaty w tej samej wielkości co opłaty rejestrowe.

Głównie ze względu na drakońskie kary opinia publiczna reaguje negatywnie na nowe obowiązki. Ministerstwo Środowiska zapewnia jednak, że przez pierwsze pół roku od wejścia w życie nowych rozwiązań karać za brak wpisu do rejestru nie zamierza. Organy kontrolne mają udzielać pouczeń oraz ponaglań podmiotom nie stosującym się do nowych obowiązków. Nie zgodziły się z tym, między innymi organizacje przedsiębiorców. Wskazały, że na działania opisywane przez Ministerstwo nie zezwalają obowiązujące przepisy (nie przewidują uznania administracyjnego). 

Jak w rzeczywistości będą wyglądały kontrole dowiemy się dopiero po 1 stycznia 2020 r. Ewentualne wątpliwości mają za zadanie rozwiązać uruchomiona przez Ministerstwo infolinia oraz strona internetowa –https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/.

Od 1 stycznia LEX UBER w użyciu?

O zmianach jakie niesie ze sobą wejście na polski rynek platform wykorzystujących aplikacje mobilne w przewozach osób napisaliśmy już kiedyś pod tym linkiem: https://blog.dgp.legal/hard-stuff/lex-uber-regulacja-prawna-swiadczenia-uslug-przewozowych/

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw znana lepiej jako tzw. Lex Uber. Wprowadza ona dość rewolucyjne zmiany dla rynku przewozu osób. Szczególnie zmiany odczują taksówkarze oraz korzystający z platform typu Uber lub Bolt.

Nowe przepisy ułatwiają uzyskanie licencji taksówkarskiej. Nie będzie już przeprowadzany egzamin z topografii miasta. Ponadto podmiotom pośredniczącym w przewozie osób – czyli takim jak Uber, Bolt oraz inne firmy korzystające np. z aplikacji do zamawiania przewozu przez komórkę przybędzie obowiązków. Pierwszym z nich jest konieczność uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie działalności tzw. pośrednika w przewozie osób. Nadto od 1 stycznia 2020 r. zobowiązano je  do prowadzenia rejestru udzielonych zleceń przewozu. Firmy mają również obowiązek weryfikowania legalności działania swoich przewoźników

Elektronizacja zamówień publicznych odłożona o rok

Uchwalona w tym roku ustawa (o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych) z dnia 19 lipca 2019 r. w art. 11 zmieniła przepis znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych. Tym samym planowane przez ustawodawcę pierwotnie na dzień 1 stycznia 2020 r. wprowadzenie elektronicznej procedury dla zamówień poniżej progów unijnych zostało przełożone na dzień 1 stycznia 2021 r. Oznacza to w praktyce, że zmiany wejdą w życie wraz z nową ustawą prawo zamówień publicznych. 

O najważniejszych zmianach i założeniach nowej ustawy prawo zamówień publicznych napisaliśmy w tym miejscu: https://blog.dgp.legal/hard-stuff/nowe-prawo-zamowien-publicznych/

Biała lista podatników

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy powinni baczniej weryfikować swoich kontrahentów. 1 września 2019 r. rozpoczęła funkcjonowanie tzw. biała lista podatników. Biała lista to narzędzie do weryfikacji potencjalnych kontrahentów. Od 1 stycznia 2020 r. zapłata za pojedynczą transakcję przekraczająca 15.000 zł na konto nie figurujące na białej liście wiąże się z przyjęciem na siebie solidarnej odpowiedzialności za uregulowanie podatku VAT. Nadto kontrahent nie może włączyć takiej transakcji w koszty działalności swojego przedsiębiorstwa. Jedynym sposobem aby uchronić się przed zaostrzoną odpowiedzialnością jest dokonanie płatności w formule split payment, bądź złożenie w krótkim 3 dniowym terminie informacji do właściwego urzędu skarbowego. Jak zatem widać, odpowiedzialność za rzetelność kontrahentów została scedowana na przedsiębiorców. W zamian za to dostaną jedynie narzędzie do weryfikacji swoich partnerów w formie tzw. białej listy.

Na temat białej listy podatników napisaliśmy pod tym linkiem: https://blog.dgp.legal/hard-stuff/czym-jest-biala-lista-podatnikow-vat/

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg