Kryptowaluty – PIT za 2019 r.

94

.

 

P rzez kilka lat trwał spór co do tego, jak powinno się rozliczać podatki od kryptowalut. Organy podatkowe wielokrotnie zmieniały swoje stanowiska w tej kwestii, podtrzymując stan niepewności. Zmieniały się również przepisy. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu zasady opodatkowania dochodu (PIT) z kryptowalut osiągniętego po 1 stycznia 2019 r.

Waluta wirtualna – definicja

Kryptowaluty, takie jak m.in. Bitcoin, Litecoin i Ethereum, doczekały się definicji w polskim systemie prawnym. Ustawodawca zdefiniował “walutę wirtualną” w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej;
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące;
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Powyższa definicja została przeniesiona również do ustaw regulujących podatek dochodowy PIT oraz CIT.

Kryptowaluty – PIT za 2019 r.

Do końca 2018 roku przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut traktowano jako przychody z praw majątkowych. Interpretacje organów podatkowych zmieniały się kilkukrotnie, powodując niepewność wśród osób zajmujących się handlem kryptowalutami. Zgodnie z obecną regulacją, przychody z wirtualnej waluty kwalifikuje się do przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT) lub zysków kapitałowych (CIT).

Dochód osiągnięty z wymiany kryptowalut jest opodatkowany stawką 19%. Należy wykazać go w deklaracji rocznej PIT-38. Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok upływa 30 kwietnia 2020 r. Co ważne, podatnicy nie mają obowiązku wpłacania zaliczek na podatek z tego tytułu w trakcie roku.

Zamiana jednej kryptowaluty na inną nie jest opodatkowana. Kwestia ta przez długi czas nie była oczywista, co generowało wiele problemów. Odniósł się do niej m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt: I SA/Ol 202/18), który stwierdził, że “przy braku technicznej możliwości ustalenia rzeczywistej podstawy opodatkowania transakcji, brak jest podstawy zobowiązania do rozpoznania przychodu w momencie zamiany jednej kryptowaluty na inną”. Powyższe stanowisko przyjęło się w praktyce i odzwierciedla je obecna regulacja. Podatek dochodowy jest należny dopiero po odpłatnym zbyciu kryptowaluty, zgodnie z definicją ustawową.

Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej, zgodnie z ustawą, jest jej wymiana na:

  • prawny środek płatniczy;
  • towar;
  • usługę;
  • prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna

jak również regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Powyższą definicję znajdziemy zarówno w ustawie o PIT (art. 17 ust. 1f) jak i w ustawie o CIT (art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f).

Podstawa opodatkowania – przychód, koszty

Podstawę opodatkowania stanowi przychód osiągnięty z wymiany kryptowalut pomniejszony o koszt jego uzyskania. Do kosztów zaliczyć można udokumentowane wydatki na zakup kryptowaluty, a także te poniesione w związku z jej zbyciem. Kosztami będą np. opłaty na rzecz serwisów umożliwiających handel kryptowalutami.

Co istotne, podstawę opodatkowania ustala się dla kryptowalut osobno. Przychody i koszty związane z kryptowalutami nie mogą być łączone z przychodami i kosztami z innych kapitałów pieniężnych (PIT) lub zysków kapitałowych (CIT). Nie można więc sumować ich z kwotami związanymi z kupnem lub sprzedażą akcji, udziałów i innych praw majątkowych. Mając powyższe na uwadze, w nowej wersji formularza PIT-38 Ministerstwo Finansów umieściło specjalną rubrykę na rozliczenie z tytułu walut wirtualnych.

Od 1 stycznia 2020 roku należności z tytułu podatku dochodowego należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jego numer można sprawdzić w Portalu Podatkowym jak również w dowolnym urzędzie skarbowym.

Inne zmiany w prawie podatkowym w 2019 r. opisywaliśmy na blogu tutaj i tutaj.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg